1999 júniusi-augusztusi szám
TARTALOMJEGYZÉK
Nappali éjszaka augusztus 11-én (Vértes Ernő amatőr csillagász tájékoztatója a napfogyatkozásról).
Teleház hírek
Gyermeknap a győrvári óvodában
Győrvári fiatalok élménybeszámolói a különböző ifjúsági rendezvényekről
A Nyugat-Dunántúli Ifjúsági Szövetség aktuális eseményei
Egyesületi hírek
Sporthírek (Pünkösd Kupa, Női foci)
 
 
A NYÁR NAGY TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZENZÁCIÓJA:
NAPPALI „ÉJSZAKA” AUGUSZTUS 11-ÉN

Amint az már közismert, ez év augusztusában egy látványos csillagászati jelenség vonul át Európán és örvendezteti meg Vas megye  érdeklődő lakosait is. Június 25-én a Faluházban megtartott előadásom rövid tartalmi kivonataként az alábbiakban a jelenséggel kapcsolatosan feltehető legfontosabb kérdések tömör megválaszolásával szeretnék tájékoztatást adni a jelenségről.
Miért fontos, hogy mindenki megfigyelje az augusztus 11-i jelenséget?
- Mert egy adott földrajzi helyen ritkán, 150-250 évenként következik be. Vas megyében a legutóbbi 1842. július 7-én volt a legközelebbi 2081. szeptember 3-án lesz. Most a Vas megyeieknek a jelen-ség „házhoz jön”.
- Mert a jelenség fényes nappal következik be, látványosan „az ég tete-jén”.
- Mert a megtekintéséhez és megértéséhez nem szükséges csillagászati felkészültség, vagy szakismeret.
- Mert a teljes fogyatkozás „megnézéséhez” nem kell költséges csillagászati műszer, vagy segédeszköz.
- Mert a napfogyatkozás rendkívül látványos, maradandó élményt nyújtó csillagászati jelenség, amelynek közvetlen – érzékszerveinkre ható – földi hatásai is vannak.

Mi az a teljes napfogyatkozás?
A Hold útján haladva egészben eltakarja a Napot, ezzel egyidejűleg a Hold árnyéka megjelenik a Föld felszínén.

Hogy jön létre a jelenség?
Földünk a Nap körül kering a Hold pedig a Föld körül. A Föld keringési ideje (az év hossza) 365 nap. A Hold keringési ideje (a hónap hossza) 27,5 nap. A Föld Nap körüli, és a Hold Föld körüli keringése során – a Nap, a Hold, és a Föld – évente 12-13-szor kerül közel egy vonalba.

Ha ez így van, miért nem gyakoribbak a teljes napfogyatkozások?
Ennek az a magyarázata, hogy a Föld ellipszis alakú pályán kering, ezért közelebb, máskor távolabb van a Naptól. Ennek következtében a Nap egyszer nagyobbnak, másszor kisebben látszik. Ugyanez a helyzet a Hold esetében is. Ha az égitestek egyvonalban helyezkednek el, de a Nap közeli, a Hold távoli pontján tartózkodik, akkor a Hold nem képes a Napot teljesen eltakarni, így csak gyűrűs napfogyatkozás következik be.
A másik ok az, hogy a Hold keringési síkja öt fokos szöget zár be a Föld keringési síkjával. A három égitest egy vonalban állása csak a két sík metszés-pontjában, vagy ennek közvetlen közelében követ-kezhet be. Minden más esetben a Hold árnyékkúp-ja, vagy a Föld gömbje alatt, vagy felette suhan el, nem érinti a Földet.
Milyen gyorsan fut az árnyékfolt a Föld felületén?
Vas megye területén sebessége 688m/mp, vagyis 2475km/h. ez megfelel kétszeres hangsebességnek.
Pontosan hol és mikor fog a teljes napfogyatko-zás jelensége bekövetkezni Vas megye területén?
Magyarország határát az árnyékfolt megyénknél az Írott kő csúcsnál (882 m), amely Dunántúl legma-gasabb pontja „lépi át”. Ez 12 óra 45 perc 59 má-sodperckor történik meg. (az időadatok nyári idő-számításban vannak megadva.)
Vas megye majdnem minden településén bekövet-kezik a teljes fogyatkozás, kivéve Kercaszomor, Magyarszombatfa és Velemér községeket, ahol a fogyatkozás csak részleges lesz, bár a mértéke 0,999. Az alábbi táblázatból leolvasható – Győrvár községre – a jelenségre vonatkozó minden fontos adat:
1. A részleges fogyatkozás kezdete:
 11 óra 24 perc 26 másodperc
2. A teljes fogyatkozás kezdete
 12 óra 47 perc 01 másodperc
3. A teljes fogyatkozás vége
 12 óra 49 perc 10 másodperc
4. A részleges fogyatkozás vége
 14 óra 11 perc 16 másodperc
A teljes árnyék Vas megye területét Nemeskeresztúr községnél hagyja el 12 óra 49 perc 52 másodperckor, tehát a belépéstől a kilépésig összesen 4 perc 7 másodperc telik el. Ennyi ideig tart Vas megye területén a teljes napfogyatkozás jelensége.
A megfigyelők számára a részleges fogyatkozás is érdekes megfigyelésekre ad lehetőséget. A részle-ges fogyatkozás időtartama a vas megyei települé-seken mintegy 2 óra 46 perc.
Mit láthatunk ez alatt a két és háromnegyed óra alatt?
Az adott földrajzi helyre megadott időpontban a Nap korongját a Hold korongja látszólag érinti, majd egyenletes sebességgel haladva fokozatosan elfedi. (ebben a fázisban a Napot csak szűrőüve-gekkel, fóliával ellátott szemüvegen át, vagy kive-títéssel szabad szemügyre venni.) A részleges fo-gyatkozás fázisában az alkonyathoz hasonlóan, ám attól eltérő jelenséget figyelhetünk meg. A színek fokozatosan elszürkülnek, az ég sötétebbé válik, a légkör állapota megváltozik, s az élővilág e változá-sokra szokatlanul reagál.
A teljes fogyatkozás bekövetkezése alatt teljesen besötétedik, legfeljebb a horizont környékén lesz látható halvány, vöröses derengés. A Nap légköre (koronája) szabad szemmel láthatóvá válik. Ugyan-csak megpillanthatók a fényesebb égitestek, a boly-gók és a csillagok.
A teljes fogyatkozás végét a Napnak a Hold mögül történő kibukkanása jelzi. Az ég és a környezet még néhány percig sötét félárnyékban marad, de rohamosan világosodik, a környezet fokozatosan visszanyeri eredeti színét, a légkör hőmérséklete emelkedik, az élővilág lassan felocsúdik az átélt élmény hatása alól. Amíg a Hold „véglegesen” távozik a Nap „felszínéről”, újabb 1 óra 20 perc telik el, és akkor véget ér a jelenség.
Milyen természeti jelenségek megfigyelésére nyílik lehetőség a napfogyatkozás alatt?
Csillagászati megfigyelések:
- A részleges fogyatkozás kezdetének időpontja és fázisai
- A teljes fogyatkozás kezdetének időpontja
- A napkorona alakja, mérete és fényessége
- Az égbolt fényesebb égitestjei, csillagok, boly-gók, esetleg meteorok és napközeli üstökösök megfigyelése
- A teljes fogyatkozás végének időpontja
- A részleges fogyatkozás végének időpontja

Fizikai megfigyelések:
- A fény csökkenésének mérése
- A színek megváltozásának megfigyelése és fényképezése

Meteorológiai megfigyelések:
- A légkör hőmérsékletének, relatív nedvesség-tartalmának és a légnyomás értékek megváltozása
- Szél keletkezése, a szélirány és szélerősség mérés

Biológiai megfigyelések:
- A fényre „érzékeny” növények reagálása az elsötétedésre és kivilágosodásra
- A rovarok (pl. a méhek, hangyák) viselkedésé-nek megfigyelése
- A háziállatok viselkedésének megváltozása

Pszichológiai megfigyelések:
- Az emberek reagálása a teljes napfogyatkozás-ra

Mire vigyázzunk a leginkább?
A teljes napfogyatkozás nemcsak szép és tanulságos látványt nyújt, veszélyeket is rejt magában. A legnagyabb veszély a látásromlás, vagy súlyosabb esetben a teljes vakság, mely akkor következhet be, ha a részleges fogyatkozás ideje alatt távcsővel vagy akár szabad szemmel nézünk a Napba. Feltét-lenül megfelelő védőszemüveget használjunk a megfigyeléshez, vagy csak a kivetített Nap képét figyeljük meg.
Hol kérhető további részletes információ a nap-fogyatkozás jelenségről és megfigyeléséről?
A jelenség napján a Városi Művelődési Központok szervezésében egész napos közművelődési program zajlik, melynek részeként a Gothard Amatőr csilla-gászati Egyesület információs szolgálatot lát el.
Addig is az alábbi címen és telefonszámon kérhető további információ:
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Szombat-hely, Ady tér 5.
Tel.: 94/312-535
Illetve Gothard Amatőr Csillagászati Egyesület, Vértes Ernő elnök (8-16 óra között):
Tel.: 94/515-758, 94/362-458 (17 óra után)

Vértes Ernő
Gothard Amatőr Csillagászati Egyesület elnöke

vissza az elejére
 
TELEHÁZUNK TÁJÁRÓL
 
Visszatekintve az elmúlt negyed évre, a teleház működése nagyjából a várakozásoknak és az ország más teleházainak működéséhez hasonlóan alakult. Győrváron is elsősorban a játéké a főszerep a kez-deti időszakban - ne véletlen tehát, hogy a teleházak kötelező alapszolgáltatása a számítógépes játék. A gyerekek nagy örömmel jönnek, és vesznek részt a néha megrendezett játékversenyeken is. Július hó-nap zárásakor pontosan 333 alkalommal vették eddig igénybe a teleház szolgáltatásait, melyek közül a legkeresettebbek a számítógépes játék, a fénymásolás, szövegszerkesztés, nyomtatás és az Internet. Bár ez utóbbinak a keresettsége elmarad az általunk előzetesen jósolt mértéknek, de ez talán betudható a meglehetősen borsos árnak (sajnos az Internetezés költsége magas), és annak, hogy sokan még nem is tudják elképzelni, mi mindent lehet az Internet segítségével elérni a világban (a válasz egyszerű, mindent - de legalábbis majdnem - csak tudjuk, hol keressük).
Szintén az Internettel kapcsolatos hír, hogy elké-szült a teleház Internetes honlapja, melyen a teleházon és az egyesületen kívül olvashatnak még a faluról, az ifjúsági megmozdulásokról, és még sok minden másról. Előző számunkban már említettük, hogy esetleg a Győrvári Körkép is olvasható lesz a világhálón. Nos, ez már nem csak álom, hanem valóság, külön oldalai vannak az újságnak is. Így a világon bárki hozzáférhet az újsághoz. (Reméljük, ez a cikkírók kedvét nem csökkenti, sőt inkább növeli.). A honlap természetesen folyamatosan frissítésre kerül, tartalma változik. Akit érdekel az a www.c3.hu/~gyorvarf, vagy a
www.mmi.hu/org/vasmuv/telehaz/gyorvar.html Internet címen megtekintheti. Természetesen, aki-nek nincs Internet hozzáférése - és nyilván ők van-nak többségben - megtekintheti a teleházban is. Itt kel megemlítenünk, hogy teleházunk vállalja hon-lapok elkészítését vállalkozók, illetve bárki számá-ra, aki erre igényt tart. Ennek technikai és anyagi vonzata eseti elbírálás tárgyát képezi.
Ősztől tervezzük számítógépes tanfolyamok indítá-sát a teleházban. A jelentkezésről és a tanfolyam költségeiről majd később adunk hírt.
Szeptembertől várhatóan szombat délután is nyitva lesz a teleház. A szombati napot elsősorban az Internet iránt érdeklődőknek szánjuk, hiszen ilyen-kor egészen kedvező, negyed óránként mindössze 50 Ft-os költséggel vehető igénybe az Internet használata. A pontos nyitva tartást majd idejében közöljük.
Továbbra is várunk minden érdeklődőt a teleházba, ahol készséggel állunk kedves ügyfeleink rendelke-zésére, legyen szó fénymásolásról, szövegszer-kesztésről, Internetezésről, névkártya készítésről, meghívók, plakátok elkészítéséről, illetve bármi másról. Gyermeke születésnapjára házibulit szer-vez, osztálytalálkozója lesz és Ön készítené a meg-hívókat. Ne fáradjon vele. Mi professzionális szin-ten elkészítjük azt az Ön igényei szerint.
Érdeklődve várjuk, milyen tanfolyamokon, képzé-seken szeretnének részt venni itt a teleházban. Egy adott tanfolyamot megfelelő számú jelentkező ese-tén szervezünk meg.
 Molnár Tibor
szolgáltatásvezető

vissza az elejére
 
GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN!
 
Június 5-én szombaton délután fél 3-ra várta az óvoda a gyermekeket és felnőttek egyaránt a műsoros programra.
A gyermeknap alkalmából megrendezett műsorban először a meghívott szombathelyi Tarisznyás énekegyüttes szerepelt. Nagyon nagy sikert aratott a gyermekek körében a sok szép ének, amelybe a kicsiket is bevonták az előadók. Mindenki figyelmesen énekelt és tapsolt, de főleg a nagyobbak. Sok leendő kisóvodás pedig csak tágra nyílt szemekkel figyelt és hallgatta az előadást.
Ezután elbúcsúztak a leendő iskolások volt óvodájuktól, végig járták a termeket, ahol kicsikből „nagyok” lettek az évek folyamán. Ahol annyi szépet tanulhattak és oly sokat játszhattak óvodás társaikkal együtt.
A leendő nagycsoportosok egy kis jelképes iskolatáskával kívántak nekik sok sikert és jó tanulást a következő évekre. Verseikkel búcsúztak egymástól, a 7 kisiskolás és az óvodások.
Edit óvó néni, Zsanett óvó néni, Erzsi néni és Rózsi néni könnyes szemekkel vettek búcsút gyermekeiktől, akik édesanyjuk közben járásával szerény ajándékkal és virággal köszönték meg munkájukat.
A meghatódottság után pedig következhetett a szabad játszás, amit már kisebbek türelmetlenül vártak.
Lehetett ruhát batikolni, képet készíteni lufikkal dobálózni, az aszfaltra rajzolni stb. Majd pedig elkészült az estebéd is, a babgulyás, amelyből mindenki jóízűen falatozgatott, mert finom volt:
Az anyukák hozta süteményből is mindenki kedvére válogathatott és ehetett amennyit csak bírt.
Köszönet illeti meg mindazokat, akik segítettek abban, hogy ezzel a kis programmal újabb élményekkel gazdagodjanak gyermkeink.
Reméljük mindenki jól érezte magát kicsik és nagyok egyaránt, és jövőre is megismétlődhet majd ez a kis kellemes délután.
Farkasné Nagy Marianna
szülő
AZ ELSŐ ÓVODÁS GYERMEKNAPUNK

Elérkezett a várva várt nap, az óvodás gyermeknap. Volt, akinek némi szorongás árnyékolta be ezt a délutánt, mer ez volt egyben a búcsú napja az óvodától is. Mégis sikerült feledni ezt, hisz a vidám programok közt mindenki talált kedvére valót. A színes műsorok között új dolgokat tanulhattunk meg.
Bevezetésként a Tarisznyás Együttes lépett fel, akik ügyesen bevonták a gyerekeket is a szereplésbe. Ezután batikoltunk, festettünk, majd a gyerekek aszfaltrajzoltak.
A munka fáradalmait kipihenve várt ránk a finom bográcsgulyás és a sokféle sütemény.
Mi még nem vagyunk óvodások, mégis úgy éreztük, hogy közéjük tartozunk.
Nagyon köszönjük ezt a szép délutánt.

Pásti Zoltánné
leendő óvodás anyuka

vissza az elejére

 

ÚJRA ITT A NYÁR…
FABÉKÁ-S FIATALOK ORSZÁGSZERTE
Miénk is volt a Tér Bordányban…
A FaBéKa életében ez a nyár inkább a szórakozás jegyében telik el. 5 fős különítmény vett részt a Szeged melletti Bordányban a Miénk a Tér országos ifjúsági találkozón. A rendezvény megközelítése kissé fárasztó volt, mivel több, mint 10 és fél órás utazást követően parolázhattunk csak az alföldi fiatalokkal, ám a hazaút még ennél is keservesebbre sikeredett, hiszen kb. 12 órán keresztül tartott. (Aki kényelmetlennek nevezi a vonatozást, annak ajánljuk, hogy próbáljon egyszer a biciklitároló vagonban utazni 200 kilométert, megtudja, mitől döglik a légy.) persze ez a hétvége sem csak utazásból állt, hiszen sokat láttunk, és jól szórakoztunk, amíg ott voltunk. Megérkezésünk után hamarosan a Bordányi moziban kötöttünk ki, hogy aztán a film után a tábortűznél sütögessük a vacsorára való pecsenyénket (kolbászunkat). Másnap délelőtt szegedi városnézésre invitáltak minket. Igyekeztünk a röpke 3-4 óra alatt a lehető legtöbb mindent megtekinteni Szeged szépségeiből. A Dóm, a Tisza, a Városháza, csak hogy néhányat említsünk s rengetek minden közül, amit láthattunk. Aki nem járt még Szegeden, ha egyszer teheti, utazzon el, érdemes. Délután aztán elindult a "banzáj". Megkezdte adása sugárzását a Tér Rádió, hamarosan megérkezett az a fazéknyi lecsó, aminek nyilvános elfogyasztása rám várt, estére megválasztottuk Miss. Dögös DALISZ-t (hmm, de szép pillanatok is voltak…), és jött a buli. Az éjszakába nyúló mulatságot egy tombolasorsolás szakította félbe, azonban sajnos egyikünk sem nyerte meg a fődíjat, egy mountain bike kerékpárt. (Pedig az egész csapat nevében vettem 1 sorsjegyet!). Másnap kora reggel aztán indultunk haza, és újra eszünkbe jutott az egyik hazai rapcsapat slágere: "Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton…"
Withers
"Börcsbe rándultunk..."
Éppen, hogy sikerült kipihennünk a bordányi utazás fáradalmait ismét nyakunkba vettük az országot. Igaz most sokkal közelebbi célpontot választottunk, mégpedig a Győr melletti Börcsöt.
Itt rendezték meg idén már ötödik alkalommal Reryche nemzetközi faluvédő tábort. Ennek a tábornak az utolsó három napjára érkeztünk, de ez egyben AGRYA-s találkozó is volt. Útközben beiktattunk a programba egy győri városnézést. Megnéztük a város nevezetességeit és az éppen akkor zajló kajak-kenu Vb elődöntőjének egy részét. Így aztán 3 fős csoportunk pénteken a délutáni órákban érkezett meg Börcsre. Itt rengeteg ismerős és még több szúnyog várt ránk.
Szombat délelőtt megnéztük, hogy mivel foglalkoztak a táborlakók a héten.
Több csoportba osztották őket és a falu különböző pontjain dolgoztak.
Voltak akik a buszmegállókat festették újra, de akadtak olyan fiatalok is akik a temetőben elhanyagolt sírokat raktak rendbe. De akadtak olyanok is akik gyógynövényeket gyűjtöttek. Szombat délután volt a tábor hivatalos szülinapi ünnepsége, melyre a koronát egy hatalmas öt emeletes torta tette fel.
Sőt tábori esküvőn is részt vehettünk Közben különítményünk 1 fővel gyarapodott. Vasárnap kiránduláson vettünk részt. Megnéztük a hédervári várkastélyt és a templomot. Ezután mi is felléptünk. Így aztán hétfő reggel fáradtan és szúnyogcsípésekkel megtűzdelve indultunk haza.
D.A.G.

vissza az elejére
 
CSAK NYUGI...
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG AKTUÁLIS ESEMÉNYEI
 
Mindenek előtt a legfontosabb hír a NYUGI-val kapcsolatban, hogy új taggal bővült a szövetség, Sitke, Oszkó, Nádasd és Győrvár után Gősfa fiataljai is sorainkat erősítik, így már nemcsak Vas, hanem Zala megyei tagja is van a NYUGI-nak. Az AGRYA Országos Szövetség regionális szervezeti között ezzel a NYUGI a második, mely egynél több megyére terjed ki. (A másik a Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség.) Reméljük, a taglétszám erősödése nem áll meg, s hamarosan újabb NYUGI-s fiatalokról számolhatunk be.
Ha fiatalság és nyár, akkor a rendezvények, nyaralások, táborok velejárói életünknek. Nincs ez másként az AGRYA Országos Szövetség berkeiben sem. Július közepén Bordányban volt "Miénk a Tér", egy héttel később a Művészetek Völgyében, Monostorapátiban várta a szövetség fiataljait a KÖSZI, július végén Börcsön zajlott az 5. Peryche faluvédő és faluszépítő tábor, augusztus közepén pedig Polgárdiban "szabadul el a pokol". Akinek ez nem elég, azok a nyár utolsó hetén egy 5 napos balatonfenyvesi táborozással tehetik fel az i-re a pontot.
Győrvárról is képviseltetjük magunkat ezen rendezvények egy részén (lásd külön cikk).
A NYUGI háza táján sem állt meg nyáron az élet. A tagszervezetek életében egymást követik a rendezvények (falunap Oszkón és Nádasdon, Sitkén pedig több mint egy hétig a színművészeté a főszerep). Nem csoda, ha a rengetek program mellett már nem marad hely a nyáron a NYUGI országos rendezvényére. De természetesen idén sem maradnak el a "NYUGI-s napok", szeptember 24-26-án, Sitkén gyűlik össze a nép. A rendezvény szervezésének hamarosan neki is látunk. Ami már most is látszik, résztvevőből, és persze jó programból idén sem lesz hiány.
Molnár Tibor
NYUGI titkár

vissza az elejére
 
EGYESÜLETI HÍREK
Visszapillantás
Nem könnyű május végétől áttekinteni a történéseket. A legfontosabbak kiemelése történhet csak meg. Így hát a következőkre hívnám fel a figyelmet.
Május végén a színházi évad véget ért. Az utolsó előadás május 29-én volt. Egy szép és jó évadot zártunk.
Május 30-án Vasalján, a Teleház avatásán képviseltük az egyesületet.
Június 6-án az I. Országos Teleház futás gazdag programjának részese volt Győrvár is. Kovács István futóval gyerekek és felnőttek futottak be a Faluházba, ahol fogadtuk a csapatot. A fogadást élménybeszámoló, majd az ajándékok átadása követte. A délutáni brazil - magyar mérkőzés győztese, a brazil csapat, ők kapták a jutalmat. A gyerekek közül Koroknai Zsolt, a felnőttek közül Pali János lett a győztes. Gratulálunk!
Június 12-én a női focicsapat Bozzaiban a megyei bajnokságon II. helyezett lett. Gratulálunk!
A vásárok sorából kiemelkedik a Surányi János és társa által június 25-27-ig tartott műszaki cikkek (rádió, tv, magnó) vására. Egyébként a vásárok iránti érdeklődés megcsappant.
Több iskolai csoport szállt meg nálunk (pl. Szombathelyről az erdei iskola, a Zrínyisek Vassurányból Szakály Ferenc csoportja, Budapestről főiskolások, Nagysimonyiból általános iskolások. Sárvárról gimnazisták érkeznek, hogy itt töltsenek pár napot, és közben ismerkedjenek a Hegyhát ezen gyönyörű vidékével.
Több előadás közül szeretném kiemelni a legjelentősebbet. Aktualitása, érdekessége miatt a legelső helyet vívta ki. Vértes Ernő amatőr csillagász nagyon érdekes, szemléletes előadást tartott az augusztus 11-i napfogyatkozásról. A vártnál kevesebb érdeklődő jelent meg. Bízom abban, hogy mindenki felkészült a jelenség fogadására. A tudnivalókat segíti az újságunkban leközölt cikk is, szintén Vértes Ernő tollából. Ígéretet kaptunk arra, hogy az értékelésből, a napfogyatkozáskor készült felvételekből kb. szeptemberben ismét lesz előadás. Idejéről értesítjük Önöket.
A FaBéKa egy csoportja Bordányban és Börcsön vett részt ifjúsági találkozón (lásd külön cikk!)
Várható események
Augusztus 11: teljes napfogyatkozás. Este 19 órakor köszöntjük a "Fényt" Márk Attila daltulajdonos és az ungvári Credo együttes műsorával (belépés díjtalan).
Ugyanekkor tartjuk az augusztus 20-i megemlékezést is. Ezúton is szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Ünnepeljünk együtt!
Az augusztus 20-21-22-i ünnepeknél figyelembe vettük, hogy a szomszéd településeken is rendezvények vannak (Andrásfa, Petőmihályfa, Vasvár), így nem szerveztünk ezekre a napokra programot.
Szeptember elején szeretnénk Tolcsvay Béla koncertjével felavatni a mi "Szép-magőrző Fánkat". Erről az eseményről részletesebb ismertetést, meghívót később küldünk.
Szeptember 23-tól Budapesti diákok táboroznak a Házban.
Szeptember 25. Teljesítménytúra. Bélyegzés reggel 8-tól.
Indulnak a szakkörök! Jelentkezésről később.
Számítógépes tanfolyamokra is van lehetőség a Teleházban (lásd külön)
Egyebek
Újra nyitott a presszó! Felújítva várja minden pénteken, szombaton és vasárnap a kedves vendégeket! Más napokon a Ház rendezvényeihez, vendégeihez igazodva tart nyitva 17 órától 21 óráig.
Bálokról, zenés rendezvényekről idejében értesíti Önöket "Jocó".
Itt köszönöm meg azok segítségét, akik a falunapi programok előkészítésében, lebonyolításában segítettek. Köszönöm a bíztatást, a bizalmat azoknak, akik értékelik, megköszönik és segítik nap, mint nap a munkánkat. Talán egyszer eljön az az idő, mikor az ellendrukkerek is belátják, hogy jobb lett volna energiájukat a közösség, a település érdekében hasznosítani.
Itt köszönjük meg Surányi Jánosnak az egyesületnek nyújtott anyagi támogatást.
Varga Gézáné
Faluház Baráti Kör elnöke


vissza az elejére
 
PÜNKÖSD KUPA
1999. május 24. Pünkösdhétfő. Harmadik alkalommal került megrendezésre a meghívásos „Pünkösd Kupa” kispályás férfi labdarúgótorna a Győrvári KSK rendezésében a győrvári labdarúgópályán.
Elsőként szeretnék köszönetet mondani szponzorainknak, akik segítettek: Önkormányzat, F. B.K. Póker Kocsma, Faluház Presszó, Óvoda, Kissebségi Önkormányzat, Győrvár KSK., Ö.N.O.
A kupát a Szentgotthárdi FE-20 csapata nyerte.
Második: Alsóújlak S. C.
Harmadik: Tűzoltóság Sárvár
Különdíjat nyert Prócz György ASC mint legjobb kapus, Krajczár Ferenc FE-20, Horvát Árpád Tűzoltóság képviseletében, mint legjobb játékos.
A nagy forgatagba belefért egy ebéd az összes csapatnak. Mindenki dicsérte a finom gulyást, amiből jutott a falu lakóinak is akik megtiszteltek bennünk.
Külön köszönet jár a hét játékvezetőnek, akik részrehajlás nélkül vezették a meccseket.
A lényeg most jön, ha még nem unja az olvasó a köszöneteket. A finom gulyást Gotthárd Jánosné (Erzsike) varázsolta a tányérokba, Talabér Ági és Enikő, Ruzsicsné Néma Éva segítségével.
 
A szervező nevében Tisztelettel:
Ruzsics Jenő
A megkérdezettek szerint:
Győrvár csapatkapitány: Pali János
Szerintünk a szervezés jó volt. Az ebéd nagyon finom volt. Sportszerűek voltak a csapatok. A játékvezetők is pártatlanok voltak.Csók a családnak.
Molnár József néző:
Nagyon jó volt ez a sport nap, több ilyen kellene a falunak is. Csak az a baj kevés volt az érdeklődő, a jó idő, pedig nem volt akadály. Jónak tartom ezt az egész napot a szervezés jó volt, s nagyszerűen szórakoztunk. Jövőre ugyanitt!
Póker kocsma: Farkas Ferenc
Nagyon finom volt az ebéd. A rendezőség is nagymértékben jól működött, hogy ez a sport rendezvény jól sikerüljön.
Molnár Zoltán: néző Alsóújlak.
Mint néző voltam csak itt, de csak jót mondhatok az egész kupáról. Jó volt a szervezés, a játékvezetéssel is meg voltak elégedve, csak a gyér érdeklődés lepett meg minket. De reméljük a szervezők jövőre is megrendezik a kupát, mert van jövője!
 
NŐI FOCI
Vas megye kispályás női labdarúgó csapatai között a második legjobb a győrvári!
Június 12-én Bozzaiban rendezték meg a Vas megyei női kispályás labdarúgó bajnokság döntőjét. A döntőben részt vevő hat csapat (Vép, Rábatótfalu, Torony, Máriaújfalu, Szentgotthárd és Győrvár) selejtező mérkőzések során vívhatták ki a döntőbe jutást. A sorsolás kegyéből a mieink egy viszonylag könnyebb csoportba kerültek: Torony és Máriaújfalu volt a két ellenfél (mindkét csapat csak a második helyen jutott ide a döntőbe a selejtezőkből, míg Győrvár a maga csoportjában az első helyen végzett.) Az első csoportmeccset Máriaújfalu vívta Torony ellen, és 1:0-ra győzött. Ez után léptek pályára a győrvári lányok, és egy lendületes mérkőzésen, végig fölényben játszva ők is bevarrtak egyet a Toronyi kapuba. Így a harmadik csoportmeccs valódi ki-ki mérkőzés volt, aki itt jobb eredményt ér el, az jut a döntőbe. Nos, a meccs nem várt izgalmakat hozott, ugyanis a rendes játékidőben egy fia gól sem esett, így büntető rúgásokkal kellett eldönteni a döntőbe jutás sorsát. Szerencsére a hetes-párbajban a mieink voltak a higgadtabbak, és 2:0-val kivívták a részvételt a döntőbe, ahol a szinte házigazdának nevezhető Vép csapata ellen kellett megmérkőzniük. Mindenképpen a vépiek számítottak a meccs esélyeseinek, és ezt az esélyességüket be is bizonyították, hiszen aligha szoríthatott az a zakó, amit a mieinkre adtak (6:1-re győztek). Ezzel együtt is csak dicséret illeti a lányokat, mindhárom meccsen nagyon jól és lelkesen játszottak, a döntőre már eléggé elkészültek az erejükkel, és a jobbtól kikapni nem szégyen - ha a csapat mindent elkövet a győzelemért, még ilyen arányban sem. Külön neveket sem emelhetünk ki, hiszen ez a siker csapatmunka volt, és a maga posztján mindenki megtette a magáét. Összességében csak gratulálni lehet a lányoknak, és legalább ilyen sikereket kívánni a továbbiakra is!
 Molnár Tibor
"kommentátor"


vissza az elejére
vissza