2005. márciusi szám

TARTALOMJEGYZÉK

 

Vezércikk: Gondolatok március idusa előtt

Egyesületi hírek

Önkormányzati hírek

Iskolai hírek

Alapítványi bál

Ovi rovat

Készüljünk együtt Húsvétra!

In memorian Csarankó Imréné

Anyakönyvi hírek

 

 

 

Gondolatok március idusa előtt

 

 

    Ünnepelni gyűlünk most egybe, hogy az ünnep meghitt de mégis magasztos hangjaival törjük meg a hétköznapok monoton, egyhangú csendjét. Napi gondjainkat hátrahagyva örülni annak, hogy olyan népnek vagyunk fiai és leányai, mely viharos történelmének számtalan hányattatása ellenére - eleink áldozatvállalásának köszönhetően - nemzet tudott maradni ebben a hazában. Olyan összetartó erő ez köztünk, melynek kovásza a szívünk mélyén rejlő megbecsülés és szeretet egymás és mindazok iránt, kik hősiességükkel erőt és kitartást adtak akkor, mikor nélkülük csak a csüggedés jutott volna osztályrészül. Mit rejt még számunkra március 15-e? Milyen szó van még, ami nem hangzott el másfél évszázad alatt? Mily gazdagságról tesz tanúbizonyságot a történelemnek ezen pillanata, amikor rendre új és új eszmék köntösévé válik. A szabadságharc leverését követően hitet, támaszt és reményt ad. Szellemisége a márciusi front megalakulásakor idegen eszmék ellen nyújtott menedéket. De mi lehet március 15-e üzenete egy szabad állam szabad polgáraihoz? Maradt-e még érvénye a hajdani eszméknek?

    Két dolog tesz naggyá egy nemzetet: a múlt dicsősége és a szebb jövő reménye. Az örökül kapott felelősség a nemzet sorsa iránt aggódó mindannyiunkat kötelez, hogy jelenünket a jövő tükrén át szemlélve éljük meg. S ha onnan korunk dicsőségét látjuk visszavetülni, akkor tudhatjuk: helyesen cselekszünk.

    Nem csekély örökség a nemzet sorsa iránti felelősség. Az örökhagyókat megillető hála és tisztelet főhajtásra kötelez minket. Az elkövetkező gondolatokkal őrájuk emlékezünk.

    A korabeli események hősei és elindítói a március ifjak. Nemes láng hevítette őket, lázadó szelleműek voltak. Lázadók, de az igazságtalanságok ellen lázadók. Szent érzések indíttatták őket: tenni valamit az emberiség javára!

    A sors teret nyitott tenniakarásuknak, vágyaiknak. Minden szót, amit kimondtak halálosan komolyan gondoltak. Látnoki tehetségük igazából nem jelentett mást, mint elvhűséget. Lehet, hogy életük romantikus, ifjúi lángolás? Igen, az is! De nem szalmaláng-lángolás, hanem tudatos sorsvállalás, mely mélyen a szívekben gyökerezik. Ifjú életük feláldozásánál fontosabbnak tartották a haza ügyét.

Nem hagyhatták cserben az általuk felgyújtott lelkeket. Hazaszeretetük példaképül áll előttünk. Nevüket minden magyar ismeri. Sorsuk már legenda. Váci Mihály így ír róluk:

 

Akit a nép ajkára vesz, vállára veszi azt,

akit a nép vállára vesz, szívébe zárja azt,

akit a nép szívébe zár, nem hal meg soha az.

 

Majd él papír, folyóirat és könyvek nélkül is,

és nő nyomdák és kiadók és tévé nélkül is.

majd házról házra jár, ügynökök nélkül is.

 

Dallá válik, mit esténként a puszták szele visz,

legenda lesz és népmese, közmondás szava is,

jövő, ígéret lesz, akit mindenki várva hisz.

[…]

 

 

    A világforradalom szele, amely végigsöpört Európán, a márciusi pesti levegőbe is a változás-változtatás fiatal szíveket megdobbantó lehetőségét hozta.

    Szikrázó szellemiségükből fakadó lelkesedésük és energiájuk volt az, ami a tömegeket magával ragadta, a reformokat támogató felvilágosult nemesi réteggel a Haza függetlenségének kivívását és a szabadságjogok parlamentáris keretek közötti érvényesülését tűzték zászlajukra.

    A polgári társadalom megvalósításához - társadalmi értelemben - a forradalmárnak politikusnak, gondolkodónak, rombolónak és építőnek kell lennie.

    A nemzeti eszme, melynek alapját hősies tetteikkel tovább erősítették az, amely a történelem bizonysága szerint a Haza fejlődésének, a nemzet önmegfogalmazásának az iránytűje.

    A kis nemzetek szerves fejlődését, törekvéseit azonban erősen befolyásolja a nemzetközi hatalmi-politikai helyzet, és ez 1849-ben sem volt másképp.

    A forradalom hősiesen küzdő tábornokai, Damjanich, Vécsey, Bem Európának egyik legkiválóbb csapata, a császári hadsereg ellen is győzni tudtak. A katonai túlerővel szemben - nemzetközi támogatás híján - azonban az elkeseredett harcok hősi véráldozatai sem hozhattak sikert, a forradalom elbukott.

    A forradalmi eszmék, amelyeket akkor az ismert és ismeretlen hazafiak tömegének önfeláldozása nem válthatott valóra, minden magyar számára örök üzenetet hordoznak.

   

 

    Mindenkor erőt gyűjthetünk belőlük, de ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül Kölcsey figyelmeztetését sem:

    "Minden egyes ember, még a legnagyobb is, parányi része az egésznek; s minden rész az egészért lévén alkotva; azért kell munkálnia is. Ki saját jólétét egyetlenegy fő cél gyanánt űzi, nevetségessé teszi magát minden gondolkozó fej előtt.”

    A 157 évvel ezelőtti eseményekre emlékezve, Kölcsey szavai még élesebben világítják meg azoknak a résztvevőknek az önfeláldozó hősiességét, akiknek egyrészt megadatott a lehetőség, hogy a nemzet sorsának alakításában ily jeles módon részt vehettek, másrészt felismerték és megragadták a pillanatot mikor "gondolattal, szóval és cselekedettel" tehettek a hazáért.

    Ünnep előtt állunk. Gondolataink azonban nem csak eseményekről szóltak. Célunk az volt, hogy az ünnepre emlékezve jeltelen hétköznapjainkat is megvilágítsuk. Mert ekkor azoknak az embereknek a jobbító szándéka, akikre most emlékezünk, általunk munkálkodik tovább.

Hogyan? Azt Reményik Sándor versével szeretném elmondani!

 

Akarom

Akarom: fontos ne legyek magamnak
A végtelen falban legyek egy tégla
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,

Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak
S az emberek, mikor a mezőn járnak
A virágban hadd gyönyörködjenek
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

Ezekkel a gondolatokkal próbáltunk válaszolni a feltett kérdéseinkre. Kívánunk mindenkinek szép ünnepet!

 

Varga Gézáné

 

vissza az elejére

 

 

Egyesületi hírek

 

 

2004. december 31.-én hagyományos batyus bállal búcsúztattuk az óévet. Kitűnő zene, nagyon jó hangulat jellemezték. Az egész nagyon kulturáltan zajlott le, a szervezők nagy örömére.

2005. január 11. –én a művészeti iskola kiállításának adtunk helyet. A kiállítás január 20.-ig volt megtekinthető.

Január 14.-én véradás volt a házban. Sajnos egyre kevesebben jönnek, pedig tudjuk milyen nagy szükség van a vérre.

Január 15. Színházi előadás Zalaegerszegen. Részt vevők a Színházlátogatók klubosai.

A klubok foglalkozásainak napjai. (állandó programok)

Hétfő és csütörtök: női torna (1730-1830-ig)

Kedd gyerekek foglalkozásai (1700-1900-ig)

Szerda: előadások, egyéb

Csütörtök: Dalárda próbái 1730-1930

Péntek-szombat: filmklub, valamint gyerekek foglalkozása

Ezek kötött foglalkozások, de a napon belül egyéb szabadidős elfoglaltságok, valamint a Teleház szolgáltatásai igénybe vehetők. Házirend. Lsd!

Január 22. A 2005-ös év első Fáraó bálja.

Január 24.-én ruha és cipő vásárra jöhettek az érdeklődők.

Január 28. A „Köztámháló” első foglalkozása nálunk volt. Vezette Pósfay Péter közösségfejlesztő.

Január 29. A leendő „Horgász Egyesület” első gyűlése.

Január 30. Óvodások farsangjának napja volt. (lásd külön cikk)

Február 05. Az iskola „Alapítványi bálján”, volt diákok, szülők, nevelők, szponzorok találkoztak és szórakoztak együtt, hogy a Béri Balogh Ádám Ált. Iskolát segítsék a befolyt összeggel.

Február 7.-én  a színház klubosok a „Régimódi történet” c., február 12.-én pedig a „Bob herceg” c. előadáson vettek részt.

Február 18. „Köztámháló” második foglalkozása.

Február 19. Fáraó bulin szórakozott a térség fiatalsága. A „hogyan”-ról igen megoszlanak a vélemények.

E helyről is szeretnénk jelezni, hogy a vállalkozó és saját véleményünk szerint is addig lesznek bulik, míg azok normális módon zajlanak.

Február 23.-án a Nyugat-Dunántúli régió teleházainak vasi csoportja tartotta nálunk a képzést.

Február 25.-én vásárra gyűltek az érdeklődők.

Február 26. A gyerekfoglalkozás második alkalommal.

Március 05. Fáraó bulin szórakozhattak a fiatalok. (nőnapi előzetes)

Március 07. „Jelzőrendszeri” foglalkozás az érintettek részvételével.

Március 10. NCA-s pályázati tájékoztató a civil egyesületek vezetőinek.

Március 11. A „Köztámháló” harmadik foglalkozása ezúttal Nádason.

 

 

Várható események

Március 14.-én 17.00-kor tartjuk a Faluházban legnagyobb nemzeti ünnepünk, 1848. március 15. alkalmából a megemlékezést.

A műsorban fellépnek az óvodások, az iskolások és a Dalárda.

Ugyanakkor köszönjük a falu lányait, asszonyait, nagymamáit a Nőnap alkalmából. A fiúk, férfiak kedves meglepetéssel készülnek.

Ezért hát szeretettel várunk mindenkit az ünnepélyre és az azt követő fogadásra is.

Március 16.-án találkozás a budapesti főiskola népművelés-ifjúságsegítő szakos hallgatóival.

Március 19. Közművelődési, kulturális együttműködés és fejlesztési lehetőségek a Nyugat-Dunántúli régióban szakmai konferencián veszünk részt.

Ezen a napon ismét Fáraó bál lesz.

Március 23. A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó játszóház lesz kicsiknek, nagyoknak.

A kísérő szülőknek, nagyszülőknek is szervezünk programot.

Az áprilisi és májusi programokról később értesítjük Önöket, mert még egyeztetés alatt állnak

 

 

 

Egyebek:

- Fiataljaink képviselői, Harangozó Orsolya és Korán Zsófia március 11-14-ig képzésen vesznek részt Nagyvázsonyban.

- Új évet kezdtünk, így aktuális a tagdíj befizetése (200Ft/fő)

- Tervezzük a számítógépes tanfolyam indítását, munkanélkülieknek és kismamáknak nagyon méltányos áron.

Ha igény van rá, akkor a fiatalok részére is megszervezzük. Érdeklődni és jelentkezni a Teleházban lehet.

- Pályázataink értékelése még nem történt meg, ezért az eredményekről nem tudunk beszámolni.

- A Faluház Baráti Kör éves közgyűléséről is később értesítjük a tagságot.

Mint mindig, most is köszönöm a segítségüket, a rendezvényeinken való részvételüket, a példamutatást és együttműködést.

 

Varga Gézáné

Faluház Baráti Kör elnöke

 

vissza az elejére

 

 

Önkormányzati hírek

 

2005. január

A képviselőtestület januári ülésén jóváhagyta  - a kistérségben lévő 23 községgel egyhangúlag - a kistérségi társulás többcélú társulássá alakítását,. Ez azt jelenti, hogy bizonyos feladatokat,-  mint pl. belső ellenőrzés, mozgó könyvtár, családsegítés és  gyermekjóléti alapellátás, közoktatatás, orvosi ügyelet - a többcélú társulás keretein belül látják el a falvak. Ez nem jelent intézményfenntartói hatáskört, a társulás csupán szervező tevékenységével biztosítja ezeket a tevékenységet, és ezáltal a több állami támogatáshoz való hozzájutást.

Az ülésen létszámcsökkentésről is döntés született. A házis segítségnyújtásban dolgozó szociális gondozónő álláshelyét szüntették meg, a továbbiakban ezt a munkát, valamint az intézmények közti ebédszállítást vállalkozó oldja meg.

 

2005. február

A költségvetés előkészítéseként a Győrvári testület  február 17-én együttes ülést tartott Andrásfa, Hegyhátszentpéter és Petőmihályfa önkormányzataival, ahol elfogadták a közös intézmények, így az iskola és körjegyzőség költségvetését. (A cikk végén közlünk részleteket ezekből.

A testületek jóváhagyták  a körjegyző beszámolóját a hivatal éves tevékenységéről. (A beszámolóból szintén közünk részleteket.)

A képviselők határoztak arról, hogy a következő tanévtől befogadják az oszkói, olaszfai és pácsonyi iskolás gyerekeket. Az ottani szülők döntésének alapján ősztől kb. 175 tanulója lesz az iskolának.  A megállapodás arra is kiterjed, hogy az olaszfai és oszkói  az iskolákból vesznek át helyben lakó pedagógusokat. Ez viszont azzal jár, hogy a mi iskolánkból a szakos ellátás megtartásával várható elbocsátás, elsősorban távolról bejáró pedagógusokat érintően.     

Február 24-én közmeghallgatás volt, melyen a falu költségvetéséről, lehetőségeiről volt. szó. Az önkormányzat 142 millió forintból gazdálkodhat, melyben bennefoglaltatnak az intézményi költségvetések is. A polgármester tájékoztatást adott arról is, hogy az idei fejlesztések elsősorban az iskolát érintik. Legsürgősebb feladat a régi épületben két osztályterem és a technika terem felújítása, ezután pedig az új épület konyhával, kiszolgáló helyiségekkel való bővítése. Ezeket megyei és nyugat-dunántúli régiós pénzek elnyerésével tudjuk megoldani. Természetesen más fejlesztések érdekében is állandóan figyelik a pályázatokat, és alkalom esetén azokkal élnek is.

Tájékoztatta a részt vevőket arról is, hogy a szennyvízberuházásra még pályázat nem került kiírásra. A lehetséges  megoldásokról azonban  jelenleg is tárgyal a három önkormányzat.  Megnyugtatásul ismét elmondta, a pénze senkinek sem veszhet el, csak türelmet kér a megvalósításhoz.

 

 

Általános Iskola költségvetése:

 

Az intézmény költségvetési főösszege: 62 millió 483 ezer forint, melyből a négy önkormányzat összesen 19 millió 537 ezer forintot fizet az alábbi megosztásban: 

 

Község                  Arány (%)             tanuló (fő)             Működési kv.       Fejlesztési kv.       Összesen (e Ft)

Győrvár                 53                           53                             9.857                    469                         10.326

Hegyh.                  11                            11                             2.046                    125                           2.171

Petőm:                   19                           19                             3.534                    161                           3.695 

Andrásfa:              17                           17                              3.162                    183                           3.345.

Összesen              100                         100 + 2 (Vasvár                    18.599                    938                         19.537

                                                               és Telekes)

                                                              


 

A terv szerint egy tanulóra jutó összes költség 102 tanulóval számolva 612.578.- Ft,  ebből  önkormányzati támogatás tanulónként 100 fővel számolva  195.370.- Ft .)                  

Az általános iskola költségvetése a jelenlegi tényszámok alapján készült. Az intézményi költségvetés módosítására azután kerül majd sor, miután a három község is csatlakozik az iskolafenntartáshoz. Ez csak a tanév végével lehetséges. 

 

Körjegyzőség költségvetése:

 

Az intézmény költségvetési főösszege: 25 millió 694 ezer forint, melyből a négy önkormányzat összesen 15 millió 927 ezer forintot fizet az alábbi megosztásban: 

Győrvár  (703 fő)                           50     %                      7.964. e Ft 

Hszentp.  (186 fő)                         13,3  %                      2.118. e Ft

Petőm.     (241 fő)                          17,2  %                      2.739.e Ft

Andrásfa  (273 fő)                        19,5  %                      3.106. e Ft

Összesen: (1403 fő)                    100                        15.927. e Ft

                        A Körjegyzőség 2004. évi munkájáról szóló beszámolóból részletek

„Fontos, hogy valaki milyen érzésekkel tér be egy hivatalba,

de sokkal fontosabb az, hogy milyen érzésekkel távozik.”                            

 

„A Körjegyzőség szervezeti felépítése a képviselőtestületek által az együttműködési megállapodásban, valamint az ügyrendben  meghatározottak szerint alakult. Ügyfélfogadás gyakorlatilag folyamatosan, minden nap van. Bár a munkavégzés és munkaszervezés szempontjából célszerűbb volna korlátok közé szorítani ezt az időt, azonban, a hangsúlyt munkánk szolgáltató és segítő jellegére helyezve, a lakossági elégedettség kivívása és megtartása céljából nem vezettünk be korlátozást.

A községek képviselőtestületeivel, polgármestereivel jó munkakapcsolat alakult ki, kölcsönösen rugalmasan kezeljük a váratlan helyzeteket is.”

 

„Személyi feltételek:

 

A körjegyzőség jelenlegi létszáma: 7 fő köztisztviselő. A hivatalsegédi, kézbesítői feladatellátást a győrvári önkormányzat közhasznú foglalkoztatottja segíti.  Az épület takarítását szintén – ha van - közhasznú foglalkoztatott végzi, ha nincs, a köztisztviselők maguk (önkéntesen). „

 

„Tárgyi, technikai feltételek:

 

A Körjegyzőségi épület állapota a 2002-es részleges felújítás után 2004-ben tovább javult, sajnálatos elemi kár elhárítása következtében. A csőtörést követően a szobák padozatának cseréje, illetve javítása, minden helyiség festése, két szoba közt egy új fal építése, a nagyterem kettéválasztása tárolós térelválasztóval történt. meg. Mindez úgy, időben is elhúzva, hogy közben a munka, az ügyfélfogadás folyamatos legyen. Ez próbára tette a dolgozókat - voltak rövidebb időszakok, mikor takarító sem volt –, hozzáállásukat. Úgy értékelem, hogy jól vizsgáztunk, és megérte a türelem és a plusz munka. A helyreállítás költségeit teljes egészében (a tároló szekrények kivételével) fedezte a biztosító által megítélt kártérítés.”

 

A hatósági, igazgatási munkája számokban kimutatva a következő volt:

 

Az iktatókönyvben 1907 főszám „fogyott el.” Egyre vastagabb iktatókönyv beszerzésére van szükség. Főszámra, valamint ennek alszámaira 2523 irat, gyűjtőszámra 1059 irat került.   

Az ügykezelés – levelek bontása, ügyintéző kijelölése, iktatása, irattározása, selejtezése-  a 38/1998.(IX.4.) BM rendelt,  valamint a Körjegyzőség ügyirat-kezelési szabályzata alapján történik    A postázás naponta történik,  havonta átlagban    500  levelet küldünk igazgatási területünkön kívül, ez a költségét tekintve is nagyon sok. Egyre nagyobb jelentősége lesz az elektronikus levelezésnek. A helyi leveleket kézbesítők szállítják.  

Az önkormányzatok megalakulása óta 2004-ben először történt alapos selejtezés. Ezt az irattár áthelyezésével, a külső irattár megszüntetésével egyidejűleg, külső szakember bevonásával tudtuk megoldani. „

„Egyes hatósági  - önkormányzati - ügycsoportok:

Gyámügy: Legjellemzőbb ügyfajta a rendszeres gyermekvédelmi támogatás ügy.  A négy községben 124 veszélyeztetett kiskorú van, ebből anyagi okból veszélyeztetett (tehát rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők)  90 fő. Részletezve: Győrvár, 43, Petőmihályfa, 20, Hegyhátszentpéter 10, Andrásfa 17 fő.

Védelembe vételre Hegyhátszentpéterenen 3, Győrváron 1 fő esetében volt szükség.

Alapellátás keretében családsegítés Hegyhátszentpéteren 1 fő, Petőmihályfán 3 fő, Andrásfán 1 fő, Győrváron 6 fő esetében történik.

Szociális ügyek: 2004. évben az összes szociális tárgyú iktatott irat száma: 1.147.  Ebből elsőfokú határozat - jegyzői hatáskörben: 80; polgármesteri hatáskörben: 372; képviselőtestületi hatáskörben 4.

Közgyógyellátásban részesülők száma a négy községben mindösszesen 2004. évben: 83 fő

Rendszeres szociális segélyezettek:

 2004. év december 31-én: Győrvár 6 fő;

  Andrásfa 5 fő; Petőmihályfa  5 fő;

Hegyhátszentpéter 1 fő. (év közben közcélú, közhasznú foglalkoztatás miatt a létszám állandóan változik)

Lakásfenntartási támogatásban részesülők 2004. évben:

 Győrvár 6 fő, más községben nincs.

Közlekedési támogatások 2004. évben:

 Andrásfa: 11 fő, Hegyhátszentpéter: 8 fő, Petőmihályfa:

 12 fő, Győrvár: 25 fő.

Ápolási díjban részesülők: Andrásfa: 2 fő, Győrvár: 2 fő, Petőmihályfa: 1 fő.

Átmeneti segély: Győrvár 60, Hegyhátszentpéter 4, Petőmihályfa 4, Andrásfa 18.

Temetési segély: Győrvár 12, Hegyhátszentpéter 6, Petőmihályfa 1, Andrásfa 6.

Köztemetés: Győrvár 1.

Államigazgatási hatósági ügyek: - a teljesség igénye nélkül - néhány adat:

-         Hagyatéki eljárás – 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet alapján, 2004-ben összesen: 42 hagyatéki eljárás volt, ebből: 5 póthagyatéki

-         Adó- és értékbizonyítvány kiállítása: 66 esetben

-         A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló jogszabály szerint 2004-ben telepengedély kiadása: nem volt

-         Üzletek működési engedély kiadása a többször módosított 4/1997. (I.22.) Korm. rendelet alapján:           GYŐRVÁR: megszűnt üzlet: 2; PETŐMIHÁLYFA: Újonnan alakult: 1

-         Lakcímbejelentés ügyintézés 2004. évben 104 (Győrvár 54, Andrásfa 17, Hegyhátszentpéter 7, Petőmihályfa 16) lakcímváltozást regisztráltunk. Ezen kívül előfordulnak javítások (helyesírás, pontosítás). 

-         Az anyakönyvi igazgatásban az önkormányzatok megalakulása óta minden településen külön kell vezetni az anyakönyveket. Anyakönyvi ügyek: Anyakönyvi események közül születés egyik községben sem történt. Házasságkötés csak Győrváron volt 5. Halálesetek száma: Győrváron 9, Hegyhátszentpéter 1. Petőmihályfa 2.  Andrásfa 3.   Utólagos bejegyzések száma 70, kiadott kivonatok száma 56.

Befejeződött két személy honosítása, megtörtént az ünnepélyes állampolgársági eskü letétele. 1 személy honosítása van folyamatban.

2004. évben elkezdődött számítógépes Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer bevezetése. A számítógép és speciális nyomtató, kiszállítása és a kezelők képzése részben megtörtént.  Az országos hálózati kapcsolat úgynevezett GPRS alapú (rádió-hullámú) adat-átviteli kommunikációs csatornán keresztül történik. A hozzáférést a felhasználó személyre készített authentikációs kártya biztosítja. 

-         Adóügyek intézése: A 2004-es adóévben növekedett az ellátandó feladat mennyisége, ezzel együtt az ügyviteli költségek is jelentősen emelkedtek. Mind a négy községben változott a magánszemélyek kommunális adójának- illetve a gépjárműadó mértéke, ezért valamennyi adótárgy után határozatot kellett küldeni, összesen 1122 darabot.

-         Szabálysértés: Az ügyszámot tekintve nem sok ( 6 elsőfokú eljárás, 5 végrehajtási) az akta, azonban jellegét nézve bonyolult ügycsoport. Az ügyészség felügyeleti ellenőrzése ezért gyakorlatilag útmutatás, segítő jellegű volt tavaly is. „

„2004-ben kétszer kapott munkát a helyi választási iroda, június 13-án az Európai Parlament tagjainak választása, december 5-én országos népszavazás (december 16-án újraszámlálással) zajlott.

A fentiekben írt ügyviteli, technikai, hatósági, gazdálkodásig feladatok mellett - a négy települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, építési igazgatási társulás - működésének feltételeit biztosítjuk.

Az önkormányzatokkal összefüggő tennivalókra (képviselőtestületi ülés előkészítése, jegyzőkönyvezés, döntésvégrehajtás), a pályázat-készítés- és gondozásra, valamint a szennyvízprogram előkészületeire ebben a beszámolóban nem tértem ki, ez a képviselők előtt, velük zajlik. 

Összefoglalásul: Úgy ítélem meg, hogy a hivatalnak, a dolgozóknak mind a lakossággal, ügyfelekkel, képviselőkkel, intézményekkel és felsőbb szervekkel jó kapcsolatot sikerült kialakítani és ápolni.”

 

Somogyiné Jakab Ildikó

Körjegyző

 

vissza az elejére

 

 

Iskolai hírek

 

A téli szünet utáni első tanítási nap január 3-án volt.

-          Január 10.-én tartottuk a szülők közössége összejövetelét, amelynek témája a farsangi karnevál és az alapítványi bál előkészítése volt.

-          Január 11.-én kiállítás nyílt a Faluházban az Alapítványi Iskola művészeti tanszak diákjainak munkáiból.

-          Január 13.-án iskolánk 8. osztályos tanulója, Gáspár Tamás első lett Vasváron a 600m-es síkfutásban, a terematlétikai bajnokságon.

-          Január 14.-én szülői értekezletet tartottunk.

-          Január 21.-én volt az osztályozó értekezletünk, amelyben lezártuk az 1. félévet.

-          Január 25.-én a polgármester úrral részt vettünk Pácsonyban, a képviselőtestületi ülésen. Pácsony község képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 2005-2006-os tanévet a győrvári iskolában kezdik meg a pácsonyi gyerekek. Ezt a döntést a szülők véleményének kikérése előzte meg. Az olaszfai szülők is kifejezték ebbéli szándékukat, ők is iskolánk mellett voksoltak.

-          Január 27.-én a havazás miatt tanítási szünet volt. A tanítási nap pótlása: március 24. csütörtök.

-          Január 28.-án rendeztük meg az iskolában a farsangi karnevált. Ezúttal csak szűk körben vonultak fel az osztályok ötletes műsorukkal és jelmezekben. A tombolasorsolás sikeres volt. A tanulók vidám vetélkedőkön, játékos megmozdulásokon mérhették össze erejüket egymással. A győztesek jutalma táblacsoki volt.

-          Január 31.-én tartottuk az első félévet lezáró testületi értekezletünket.

-          Február 5.-én jól sikerült alapítványi bált rendeztünk a Faluházban. Tiszta bevételünk 284.000 Ft volt. Köszönjük támogatóinknak, hogy adományaikkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez! Ld. cikk külön.

-          Február 8.-án nagyszerűen sikerült nyílt napot tartottunk a leendő 1. osztályos tanulók szülei számára, továbbá az iskolánk iránt érdeklődő minden kedves leendő szülő és tanuló részére, akik közül sokan érkeztek Olaszfáról, Oszkóból, Pácsonyból. Az iskolát bemutató tájékoztatók mellett különféle bemutatók is színesítették a nyílt napot. Mód és lehetőség volt őszinte beszélgetésekre is. A nyílt nap után, ha potenciálisan is, de nőtt a 2005-2006-os tanév tanulói létszáma. Több szülő ezután döntötte el, hogy Győrvárra járatja gyermekét. Pillanatnyilag 177 tanulónál tartunk, ami a következő tanév tanulói létszámát illeti…

-          Február 15.-én elküldtük a nyolcadik osztályosok továbbtanulási jelentkezési lapjait. Ezen a napon rendezték a 7.-8. osztályosok megyei történelmi versenyét. Iskolánkból 3 tanuló jutott be a megyei fináléba, amely írásbeli feladat megoldásából állt. A versenyen Könyves Nikoletta 5., Lengyel Balázs 12., Miklós Boglárka 20. helyezést szerzett. Felkészítő tanáruk: Zrinszki János.

-          Február 17.-én került sor a Megyei Szépkiejtési Verseny vasvári területi fordulójára a gyermekkönyvtárban. Iskolánkat Szatmári Krisztina (5.o.), Nagy Júlia (6.o.), és Sándor Attila (7.o.) képviselte. A legjobban Szatmári Krisztina szerepelt, aki korcsoportjában 2. helyezést ért el.

-          Február 18.-án 12 tanuló írta helyben a Bendegúz Levelezőverseny feladatait magyar nyelvből. Az eredményt még nem ismerjük.

-          Február 24.-én a megyei fizika verseny területi fordulóján szerepelt Bándoli László (7.o.) 55 társával együtt. Iskolánk labdarúgó csapata, a 7.-8. osztályosok között 3. helyet szerzett Vasváron, ahol 8 csapat képviseltette magát.

-          Március 1.-én a 8. osztályos tanulókkal Zalaegerszegen az Ady moziban megnéztük a Sorstalanságot. Köszönjük Bóbics Józsefnek és Korán Tibornak a hazaszállítást.

-          Március 4.-én Országos Arany János Vers-és Prózamondó versenyt rendeztek Vasváron, immár 9. alkalommal. A legnagyobb siker ebben az évben született. Iskolánk 5. osztályos tanulója, Szatmári Krisztina az országos megmérettetésben az 5.-6. osztályos korcsoportban 2. helyet szerzett. Prózájának címe: Virágszemű. A mesét Lázár Ervin írta. Felkészítő tanár: Némethné Kovács Szilvia

-          Március 5.-én zajlott Körmenden a Curie levelező kémia verseny területi fordulója, amelyre iskolánkból 6 fő jutott be. Név szerint. Bóbics Renáta, (tavaly országos 4. volt) Nagy Attila, Koltai Bianka 8. osztályos tanulók, illetve a 7. osztályból Nyári Martin, Sándor Attila és Bándoli László. Eredményükről később értesítenek bennünket.

-          Március 7.-én Farkas Jánosné élelmezésvezető az utolsó munkanapját töltötte intézményünkben, ugyanis nyugdíjba vonult. Kívánunk neki hosszú, egészségben gazdag nyugdíjas éveket, és sok örömet szerettei körében.

Farkas Jánosné helyettese Lengyelné Völgyi Anikó lett, aki tudatosan készült új munkahelyére, iskolába jár, hamarosan vizsgázik. Jó munkát, sok sikert kívánunk új állomáshelyén.

-          Bándoli László a megyei fizika verseny területi fordulóján 56 résztvevő közül a 25. helyet szerezte meg.

-          A magyar és a matematika felvételije alapján a Zrínyi Miklós Gimnáziumba (országos 2. a ranglistán a gimnáziumok között) jelentkező Bóbics Renáta (8.o.) a rangsorban a 2. helyet foglalja el, tehát őt már biztosan felvették ebbe az elit gimnáziumba, a nyelvi tagozatra.

-          A Hevesy György Kémiaverseny megyei döntőjén 3 tanulóval képviseltetjük magunkat. A tanulók: Nagy Attila, Bóbics Renáta és Nyári Martin. A döntőre március 19.-én kerül sor.

-          Készülünk a Költészet Napja tiszteletére rendezendő Vers-és Prózamondó Versenyre, amelyet április 11.-én rendeznek Balogunyomban.

-          Curie kémia emlékverseny regionális döntőjében, ahol Vas és Veszprém megyei diákok szerepeltek a 8. osztályosok között Bóbics Renáta 1., Nagy Attila 7.,  Koltai Bianka 12. helyezést ért el, míg a 7. osztályosok között Nyári Martin 11., Bándoli László 12., Sándor Attila pedig 20. lett.

Mindenkinek gratulálunk, aki iskolánk hírnevét öregbítette a versenyen.

További sok sikert kívánunk a tanulóknak és a felkészítő tanároknak egyaránt.

 

Némethné Kovács Szilvia

Iskolaigazgató

 

vissza az elejére

 

 

Alapítványi Bál

 

2005. február 5-én a Faluházban alapítványi bál volt, melyet az általános iskolai Szülők Közössége és a „Béri Balogh Ádám Általános Iskola tanulóiért közalapítvány” szervezett. Az elmúlt évben is volt már hasonló szervezésben ilyen rendezvényünk, de akkor még a közalapítvány hivatalos bejegyzése nem történt meg, csak folyamatban volt. 2004–től lett hivatalos, melynek célja a tanulmányi kirándulások, sport- és kulturális rendezvények támogatása, tehetséges tanulók jutalmazása, a tanév során kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok díjazása, a rászoruló, hátrányos helyzetű tanulók felkarolása.

Ezen célok megvalósításához pénzre van szükség. Az alapítók (Andrásfa, Győrvár, Hegyhátszentpéter, Petőmihályfa önkormányzatai) biztosították az induló tőkét, de feladataink teljesítéséhez ezt gyarapítani kell. A bált is ezért rendeztük, melynek bevétele a közalapítvány számláját gyarapította.

Köszönetet szeretnék mondani a szervezők nevében minden kedves szülőnek, volt tanítványainknak, volt szülőknek, kívülállóknak, akik a belépő megvásárlásával, tombolatárgyak felajánlásával támogatták iskolánk alapítványát.

A jótékonykodás mellett a szórakozni vágyók is jól érezhették magukat. Az est finom vacsorával kezdődött, amelyet az iskola konyhai személyzete készített Lengyelné Völgyi Anikó közreműködésével. A zenét Kánya László és fia szolgáltatta. Éjféltájban a tombolasorsolás színesítette a programot. Iskolánk tanulói által készített képeket is kisorsoltuk, illetve árverésen értékesítettük. Köszönet minden kedves vendégünknek, akik a sorsjegyek megvásárlásával és a licitálással növelték bevételüket.

Aki bírta, az hajnalig rophatta a táncot.

Másnap az utómunkálatok (takarítás, pakolás) elvégzéséhez kissé kialvatlanul, de töretlen lelkesedéssel jelentek meg a szervező szülők gyermekeik kíséretében és néhány óra alatt újra használhatóvá varázsolták a Faluházat.

Az ötlet, hogy a gyerekek farsangi bálja szerényebb legyen, és hogy helyette a felnőttek ilyen formában támogassák az iskolát, illetve a közalapítványt, jónak bizonyult. Valószínű, hogy a következő évben is próbálkozunk majd a bál megszervezésével, melyről elmondható lesz, hogy hagyományt teremtünk.

Az alapítványi és a farsangi bál szervezéséért és támogatásáért a következőknek mondunk köszönetet:

Szervezők:

Gotthárd Tiborné

Gotthárd Tibor

Bóbics József

Lengyelné Völgyi Anikó

Mazzag Ferencné

Völgyi László

Ódor Zsuzsanna

Némethné Kovács Szilvia

Polgár Antalné

 

Segítők, támogatók:

Gotthárd Katalin

Gotthárd Péter

Mazzag Ferenc

Márfi Katalin

Németh István

Gotthárd Imréné

Molnár Tímea

Farkasné Nagy Mariann

Gotthárdné Kovács Erzsébet

Tavasz Zsuzsanna

Sándor Attiláné

Magyar Szabolcs

Magyarné Kastal Rita

Németh Veronika

Németh Zoltán

Tóth Péter

Góth Józsefné

 

 

Támogatók:

ÁFÉSZ Vasvár – Sipos Tompa János

Nádasd és Vidéke Takarékszövetkezet – Gotthárd Péter

Color Ruhaipari Rt. – Gotthárd Katalin

Európai Információs Pont Iroda Zalaegerszeg – Simon Zsolt

Faluház Baráti Kör

Öregek Napközi Otthona

Pannon Lapok Társasága – Vas Népe

Kanizsa Hús Rt.

Integrál

Zalaco

Color-tec Bt.

MÁV


 

Polgár Antalné

Igazgatóhelyettes

 

vissza az elejére

 

 

Ovis hírek

 

2005. jan. 30.

 

„Figyelem, figyelem, közhírré tétetik

a csíkos, pöttyös bál elkezdődik!

Ide gyűljön apraja-nagyja

Ki a műsorunkat látni akarja!”

 

    E kis kikiáltóval kezdtük műsorunkat. Igen, „Csíkos pöttyös farsang” néven került megrendezésre a vidám délutánunk. A kislányok pöttyös, a kisfiúk csíkos ruhakölteményekben vonultak fel. A szülők fantáziája a jelmezek tekintetében határtalan kreativitásról árulkodik. Gyermekeink zenére táncolva egyenként mutatkoztak be. Közös produkciónk az idén betegség miatt elmaradt.

    A jó szórakozáshoz szükség volt a szülők segítségére és néhány külső szponzorra is. Ahhoz, hogy a Faluház az alkalomnak megfelelő öltözetbe kerüljön, Gotthárdék: Tibi és Éva, Magyarék: Szabolcs és Rita, valamint Szatmári Géza és lányai mindent megtettek. A boltból való cipekedésben Magyarné Rita és Könyves Kálmán vett részt. Segítségünkre volt még KMB-s rendőrünk is. A tombolajegyeket Polgárné Kati készítette. Az ÁFÉSZ -tól is kaptunk egy jelentősebb összeget, a zalaegerszegi Méri Pékségtől pedig zsemlét. Főnyereményünk egy nagyon szép torta volt, amit a Süti Cukrászdától kaptunk. Ezt a tortát Hajgató Annáék nyerték meg, és mindenki kapott belőle kóstolót. Gotthárd Jánosné Margit dédimama ismét megajándékozott minket a szokásos, nem mindennapi technikával készült lábtörlőivel. Gotthárd Imréné Marika mama is hozott tombolatárgyat, Gotthárd Péter is meglepett bennünk némi aprósággal és gyermekenként egy-egy naranccsal. A fent leírt összefogásból szép bevételre tettünk szert. Egyik családunktól kaptunk egy jelentősebb összeget.

    Minden feltétel megteremtődött, hogy gyermekeink egy vidám hangulatú délutánt tölthettek el együtt szüleikkel, és vendégeikkel. Volt eszem-iszom és tánc!

    Meglepő momentuma volt a felvonulásnak, hogy két vidám anyuka, Gotthárdné Éva és Magyarné Rita is jelmezbe bújtak, siker koronázta fellépésüket. Jövőre talán több szülő is kedvet kap, és jelmezt ölt. Színesítette a délutánt két iskolás lánycsoport tánca is: Szatmári Kriszta és Eszter; Palatin Nóra, Horváth Jennifer és Debóra, valamint bekapcsolódtak az óvodás testvérek is Attila, Ákos és Boglárka is. Látványos produkció volt.

    Végül, de nem utolsósorban köszönetünket fejezzük ki minden szülőnek, nagyszülőnek és a fent említett szponzoroknak, hogy segítettek. Köszönjük a Faluház dolgozóinak: Marika néninek és Lacinak a segítséget. Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Örömmel fogadtuk, hogy a szülők sok-sok vendéget hívtak.

Bevételünk egy részéből nyári kirándulást tervezünk.

 

További híreink:

 

-          Március 1-től ismét 30-ra nőtt a csoport létszáma.

-          Március 5-én indul az óvodásoknak egy moderntánc-tanfolyam önköltséges áron 12 fővel.


 

   

Baladincz Jánosné

Óvodavezető

 

vissza az elejére

 

 

Készüljünk együtt Húsvétra!

 

Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen bekapcsolódna közös húsvéti előkészületünkbe!

Március 11-én, és 18-án pénteken 15.00-kor a templomban találkozunk, végig járjuk együtt Jézus keresztútját. Majd átsétálunk a Faluházba, ahol 16.00-tól 19.00-ig:

-          húsvéti énekeket tanulunk hangszeres kísérettel,

-          beszélgetünk a húsvéti népszokásokról,

-          gyűjtünk ünnepi ételrecepteket,

-          különböző kézműves technikák (papírhajtogatás, matricás üvegfestés, gyertyadíszítés, stb.…) segítségével képeslapokat, ablakdíszeket, asztali díszeket, apró ajándékokat készítünk.

Március 23-án szerdán 16.00-tól a Faluházban pedig játékos vetélkedőkbe (ping-pong verseny, csoki evő verseny, stb.…) kapcsolódhatunk bele, valamint tojásfestési technikákkal ismerkedhetünk meg.

Jó idő esetén közös barkagyűjtő kirándulást is szerveznénk. Kérjük ollót hozzanak magukkal, a többi kelléket biztosítjuk. Reméljük közösen szebbé tehetjük egymás ünnepét!

 

                                                                                                                             Hajgató Lászlóné, Ági

 

 

vissza az elejére

 

 

Csarankó Imréné

Recsetár Gizella

(1922-2005)

 

Fekete zászló leng az óvoda falán. Gizi néni elment oda, ahonnan nincs visszaút. Ki is volt ő? Talán azt nem is tudja mindenki igazán. 1963-ban az akkor új óvoda konyhájában kezdett dolgozni Örzse nénivel (Eigner Jánosnéval). Tapasztalatot, gyakorlatot a vasvári Rendőrség konyháján szerzett. Örzse néni nyugdíjba vonulása után ő egyedül vezette az óvoda konyháját.

Főztjét nem csak az óvodások fogyasztották, hanem mivel ez az egy konyha működött a faluban, a tanácsi dolgozók, az orvos, a gyógyszerész is itt ebédelt. Hozzánk érkező megyei vendégeket a falu vezetése szívesen invitálta ebédre, hiszen magas szintű konyhai szaktudása, a házias ízek lenyűgözték az ebédelőket. Évek múltán is megemlegették az itt elfogyasztott ételeket. A gyermeklétszám megnövekedésével Gotthárd Jánosné Erzsi személyében segítőt kapott. Tekintettel nyugdíjhoz közeli korára, fontosnak tartotta, hogy az ő tapasztalatait, fortélyait, gyakorlati fogásait fiatal munkatársnőjével megismertesse és átadja. Gyakran mondta. „Böbe mindenre figyelj, ha velem valami történne reggelre, megálld a helyedet, és a konyha hírnevét tovább vidd!”

Precizitása, lelkiismeretessége, munkabírása, kitartása, szorgalma, munkahelyének megbecsülése, szeretete példa értékű volt az óvoda minden dolgozója számára.

Nagyon jó humorral rendelkezett, rengeteget viccelődött. A gondokat hátrahagyva mindig vidám volt, soha nem csüggedt. Rengeteget mesélt a megélt tréfákról, meséi, szólásai emlékezetünkben élnek még ma is. Egy generáció nőtt fel a főztjén. Szerette a gyerekeket is, megtalálta a gyermeki lélekhez vezető utat. Az ételt nemcsak megfőzni tudta, de fondorlatosan kis tréfáival kedvet csinált az elfogadására is. A kesergő, sírdogáló kisgyereket megsimogatta, vigasztalta: „Ne sírj nyanyám, nemsokára jönnek érted, és mind hazamegyünk!”

1982-ben megkezdte jól megérdemelt nyugdíjas éveit.  Gyakran sétáltunk arra a gyerekekkel, örült a találkozásnak. Elmondta: „Te, én még álmomban most is főzök ám az óvodában!”

Az idő múlásával egészségi állapota megromlott, így sajnos a kapcsolatunk is megszakadt.

Emlékét megőrizzük mi, akik e sorokat papírra vetettük: Gotthárdné Erzsi, Baladinczné Edit, azok is, akikkel együtt a temetésén némán búcsút vettünk: Bakosné Annus, Sermanné Éva, Nyáriné Piri és azok is, akik csak lélekben tudtak búcsút venni tőle.

Nyugodjon békében!     

 

 

vissza az elejére

 

 

Anyakönyvi hírek

 

Születés:

Székely István Róbert és Székely Krisztina leánya Csenge

 

Gratulálunk a szülőknek, a babának pedig jó egészséget kívánunk!

 

Esküvő: -

 

Halálozás:

Horváth Csaba

Annus László

Orsós Erzsébet

Csarankó Imréné

 

Nyugodjanak békében!

 

 

vissza az elejére

 

 

vissza