2000. szeptember-október-novemberi szám
TARTALOMJEGYZÉK

 

Vas vagy Zala?
Önkormányzati hírek
Rendelet a temetőkről
Ovi rovat
Egyesületi hírek
Az iskolában történt
Anyakönyvi hírek
NYUGI tréning Győrváron
Lelkiző
Egészségügyi rovat - a légúti allergia
Boszorkánykonyha
Konyhasarok
Vicc-hegyek

Vas vagy Zala?

Hetekig izgalomban tartotta a négy község lakóit. Nem volt napilap, amelyik így vagy úgy ne foglalkozott volna vele. A barátok, elszármazottak élcelődésében, néha bántó kritikájában vagy jóindulatú elemzésben egyaránt volt részünk. Vége! A polgárok döntését tiszteletben tartva a képviselőtestületek lezárták az ügyet. Így a Győrvári Körkép, a település lapja is lezártnak tekinti a folyamatot, bár tudjuk, hogy nyomot hagyott az emberekben. Hogy írunk róla, azt azért tesszük, mert az újságunk egyben krónika is a jövő számára. Továbbá nem árt levonni a tanulságot az eseményekből. Melyek is azok?
- Először is bebizonyosodott, hogy még mindig nem tudunk kulturáltan vitatkozni, érvelni.
- Az észérvek és az érzelmek keverednek.
- Egymásnak ugrunk.
- Minden változásban hajlamosak vagyunk csak a rosszat látni.
- A pozitívumokat természetesnek tartjuk, a negatívumokat felna-gyítjuk.
- Meg kellene vizsgálni néha azt is kik a hangadók (van-e erkölcsi alapjuk arra, hogy másokat bíráljanak számon kérjenek.)
- A vádaskodások igazak-e?
- Kéne bátorság ahhoz is, hogy a rágalmazók kedvét örökre elvegyük, mert ha mindig csak legyintünk és azt hangoztatjuk, nem azt nézem, mit mond, hanem hogy "ki mondja", akkor továbbra is mérgezzük a közösséget. Fájdalmat okoznak becsületes embereknek. Sorra bántódnak meg, keserednek el azok, akik lelkiismeretesen, becsületesen teszik a dolgukat.
- Végül a mi sajátos demokráciánk sántít, mert a jogait mindenki ismeri, de a kötelességeiről szívesen megfeledkezik (a kivétel erősíti a szabályt.)
Egyelőre ennyit! Gondolkodjunk el a fentieken!

Szerkesztőség

vissza az elejére

Önkormányzati hírek

A képviselőtestület október 2-án tartotta legutóbbi ülését, melyen a következő ügyeket tárgyalta:
- Első féléves költségvetéséről szóló beszámolót jóváhagyta, 36.057.000.- Ft bevétellel, 38.616.000. Ft kiadással, 1.305.000.- Ft pénzkészlettel.
- Rendeletet alkotott a temetők fenntartásáról, melyet teljes terjedelmében közlünk. A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzésért és újraváltásáért fizetendő díja-kat nem emelte a képviselőtestület; 300.- és 600.- Ft, sírbolt esetén pedig 2.000.- Ft.
A Zala megyéhez való csatlakozás ügyében tartott felmérés eredménye a következő:
Összes leadott kérdőív: 443 db
Érvénytelen 17 db
"Igen" vélemény: 117 db
"Nem" vélemény: 309 db
A véleménynyilvánító cédulák összegyűjtését a Helyi Választási Bizottság tagjai vállalták el, Nagy Károly, Kiss Mária, Lengyel István, Gotthárd Lászlóné és Gotthárd Ferencné. Köszönjük közreműködésüket. A vélemények megismerését követően - mint arról már a megyei lapból értesülhettek - képviselőtestület az ügyet levette napirendjéről. A szeptemberi falugyűlésen elhangzott több felvetés a gázberuházás és ingatlaneladás kapcsán. Ezekhez kiegészítést, illetve választ e lap hasábjain fűzünk:

Gázberuházás

A nagyközényomású - külső- vezeték kiépítése Győrvár és a másik három falu közös beruházásában valósult meg. Ebben a gesztor szerepkört Győrvár, mint székhely község töltötte be, a pályázatot is a Győrvári önkormányzat nyújtotta be, a másik három önkormányzat nevében is. A beruházás összes pénzigénye: 36.300.000.- Ft, melyből a pályázati pénz 22.839.000.-ft, a négy önkormányzat által biztosított forrás 13.461.000.- Ft volt. A Győrvár belterületi hálózat kiépítése 15.130.000.- Ft-ba került, mely összegből a pályázati pénz 7.039.000.- Ft-ot, a lakossági és önkormányzati rész pedig 8.091.000.- Ft-ot tett ki. Összefoglalva: A két pályázattal összesen 29.878.000.- Ft-hoz jutott a négy önkor-mányzat, mely a külső vezeték esetén 63 %-os támogatást, a belső hálózatnál 46 %-os támogatást jelent.

Lakáseladás

A Béke utcai ikerszolgálati lakás, valamint a Balogh Ádám u. l8. szám alatti szolgálati lakás tulajdonjogát érintően a négy önkormányzat között tavaly született megegyezés. A megállapodás szerint a Balogh Ádám u.18. szám alatti lakás teljes egészében Győrvár Önkormányzaté. A Béke u.6-8 szám alatti lakások tulajdonjoga pedig közös: Győrvár községet 20,5 %, Petőmihályfa községet 27 %, Andrásfa községet 31,5 %, Hegyhátszentpéter községet 21 % tulajdonrész illet meg, a lakosságszám arányában. Ezt követően a lakásokat felajánlottuk megvételre a lakóknak, akiknek érvényes bérleti szerződésük lévén, elővásárlási joguk volt. A bérlők éltek ezen jogukkal, és lakásonként 2.100.000.- Ft-ért megvásárolták azokat. (A lakások állagértéke a hivatalos értékbecslés szerint 1.984.000.- Ft volt). A két lakás eladásából Győrvárt 881.500.- Ft illette meg. Szolgálati lakássokkal kapcsolatos újabb hír: A Balogh Ádám u.18. szám alatti lakásból kiköltözött Tóth Tiborné, november 1-től már új bérlői vannak a háznak: Zrínszki János és Zrínszkiné Boros Mária, iskolánk pedagógusai. Október végén Polgár Antalék is kiköltöztek az Új Élet utcai szolgálati lakásból.

Somogyiné Jakab Ildikó

Vissza az elejére

GYŐRVÁR ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (X.5.) SZÁMÚ RENDELETE A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL

Győrvár Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40.§ (1) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A jelen rendelet hatálya a község közigazgatási területén, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 011. és 59. hrsz-ú temetőkre terjed ki.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben szereplő temetőkre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét saját szerve - hivatala útján - teljesíti.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele

2. §

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr. szabályait kell alkalmazni.

Temetési helyek, sírjelek

3. §

A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
- egyes sírhely
- kettős sírhely
- gyermek sírhely
- közös sírhely
- sírbolt (kripta)

A sírhelyek mérete:

- felnőtt egyes sírhely: 2,10 m hossza, 0,9 m szélessége, 1,6-2,0 m mélységű
- felnőtt kettős sírhely: 2,10 m hossza, 1,90 m szélessége, 1,6-2,0 m mélységű
- gyermek sírhely: 1,30 m hossza, 0,60 m szélessége, 1,6-2,0 m mélységű
- sírbolt (kripta): az érvényes építési jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A temetési helyek egymástól való távolsága:

a sírok oldaltávolsága: 0,60 m
a sorok közti távolság: 0,80-1,0 m
a sírdombok magassága: 0,30 m

(4) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: 2 méter. E magassági méreten belül - a Tv. és Vhr. rendelkezéseit figyelembe - sírjel külön engedély nélkül létesíthető.
(5) A (4) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az üzemeltető útján az építési hatóság részére be kell jelenteni. Az építési hatóság a tervezett sírjel magasságát korlátozhatja.
(6) Az (5) bekezdésben szereplő korlátozásról az építési hatóság 15 napon belül értesíti az üzemeltetőt. Amennyiben az építési hatóság a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekintetni, hogy az építési hatóság a tervezett magasság ellen kifogást nem emel.

4. §

(1) Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.
(2) Az eltemetés módjáról a Tv 20. §-ában meghatározott hozzátartozó határoz.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog

5. §

(1) A 3.§ (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:

- felnőtt egyes és kettős sírhelyek: 50 év
- urnasírhely: 50 év
- sírbolt: 100 év

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

A temető infrastrukturális létesítményei

6. §

(1) Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

- a temetőben való közlekedést akadálymentesen biztosítja a bejárattól a ravatalozóig füves úttal
- vízvételi lehetőség közkútról
- a temetőben ravatalozót villannyal, koporsóhűtővel és egyéb felszereléssel együtt
- hulladéklerakóhelyet
- a 011. hrsz-ú temetőben illemhelyet

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt létesítmények használatáért az önkormányzat díjat nem számol fel.

A temető rendje

7. §

(1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét valamint a temető részletes térképét (vázrajzát) ki kell függeszteni.
(2) A temető nyitva tartási ideje: folyamatos

8. §

(1) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet - annak megkezdése előtt - a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.
(3) A temetőben munkáját végző vállalkozók muködésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

9. §

(1) Tilos
a) a temetőbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezető kutya kivételével;
b) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani;
c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni;
d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetőben elégetni
e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni;
f) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.
(2) Aki az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakon túl az e rendeletben tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Záró rendelkezések

10. §

E rendelet 2000. kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejuleg az önkormányzatnak a temetők rendjéről szóló, 13/1994. (VI.29.) számú rendelete érvényét veszti.

Kelt: Győrvár 2000, október 2.

Vissza az elejére

Ovi rovat

A 2000/2001-es tanévet 26 kisgyermekkel kezdtük. A nyár folyamán két pályázatot adtunk be a Vas Megyei Közalapítványhoz. Egyiket - amiben programunkhoz szükséges eszközökre (babaszoba-, konyha-bútor) pályáztunk 100000 Ft értékben - sajnos pénzhiány miatt elutasították. A másik az intézmény nyílászáróinak felújítása, balesetveszély elhárítása 100 ezer forint értékben, és plusz még az önkormányzatnak kellett ehhez hozzájárulni a fenti összeggel. Köszönjük. Ezen munkálatok elvégzése megtörtént. Az önkormányzat is pályázott a működési és fejlesztési terv alapján az intézmények eszközeinek bővítésére. Itt az eszköznormában megjelenő kötelező eszközökre pályáztunk - ami még hiányzik, vagy selejtezésre szorulna - 500000 forint értékben, amiből sajnos ismét csak 260.000 forintot nyertünk. Ebből szeretnénk folyosónk bútorzatát kicserélni, hisz még az eredeti 37 éves öltöző polcok vannak. A logopédiai ellátás megoldódott, heti egy alkalommal utazó logopédus közreműködésével. Színházbérletet váltottunk a zalaegerszegi MMIK-ba 3 előadásra. Az elsőn már részt vettünk, ahol az Ágacska című mesejátékot néztük meg. Egyben kirándulás is volt számunkra, hisz busszal utaztunk, megtapasztalhattuk a közlekedés nyújtotta élményeket, a buszpályaudvar, a nagyváros forgatagát, ami eltér a mi falusi világunktól. Köszönjük a szülőkkel való együttműködést, segítséget, és kívánjuk, hogy ez a jövőben is így folytatódjon. További programjaink: Mikulásvárás, készülődés karácsonyra, közben megfigyelve az ősz és a tél közötti átmenet megannyi szépségét. Mindezekről a következő számban értesülhetnek.

Baladincz Jánosné óvodavezető

Vissza az elejére

Egyesületi Hírek

Visszapillantás

Augusztus 20.-i megemlékezésig kell visszamennünk az időben.
- Színvonalas ünnepségen emlékeztünk Szent István királyra, az államalapítóra. Ezen alkalommal szegtük meg az új kenyeret, és itt mutatta be Pintyőke István polgármester úr a címereket, melyeket a falutáblákon helyeztünk el.
- Fiataljaink augusztus 23-tól 27-ig az AGRYA Országos Szövetség által szervezett táborban vettek részt. (Iván Hajnalka, Nagy Henrietta, Molnár Tibor)
- Augusztus 23-án a Zala Baromfi tartott állásajánlót a munkanélkülieknek.
- Augusztus 30. Ruha és cipővásár volt.
- A nyár folyamán sok turistacsoport kereste fel a "Házat"
- A szállás augusztus hónapban kevésbé volt kihasználva (Sajnos a "Falusi Turizmus" katalógusába rossz telefonszám került!)
- Szeptember 7.-én a NYUGI itt tartotta közgyűlését.
- Ezen a napon volt a 4 község közös képviselő-testületi ülése. Itt határoztuk el, hogy a megyeváltással kapcsolatos közérdekű javaslattal megismertetjük a lakosságot. Még a tájékoztató anyag készült, a sajtó már kiszivárogtatta a hírt. Ez nem használt a közhangulatnak.
- Szeptember 14.-én a "Vas vagy Zala?" Falugyűlés. Vendégek: Németh Zsolt országgyűlési képviselő Vasvár város polgármestere, valamint Koller László a Megyei Önkormányzat képviseletében. Az érdekelt polgármesterek: Pintyőke István Győrvár, Kovács Endre Hegyhátszentpéter, Molnár József Petőmihályfa, Németh Sándor Andrásfa és Somogyiné Jakab Ildikó körjegyző
- A község jelenlévő polgárai kinyilvánították azon akaratukat, hogy továbbra is Vas megyéhez kívánnak tartozni.
- Szeptember 15-től 17-ig Iván Hajnalka a FABÉKA elnöke Velemben képzésen vett részt.
- Szeptember 19-20-án Taliándörögdön Varga Gézáné képviselte az egyesületet. - Szeptember 23-án Hegyhát 30 és 50 túra bélyegzőhely voltunk.
- A "Falusi Turizmussal" kapcsolatos kiállítás augusztus 15-től október 15-ig volt látható a "Házban".
- Október 5-én a műanyag vásárt kevés érdeklődő, még kevesebb vásárló jellemezte.
- Október 11-én olasz fiatalokat fogadtunk. Zelenka Péter, a Mobilitás képviselője vezette a csoportot. A tanulmányút tapasztalatairól, az egyesületünkről a győrvári fiatalokkal és a "Ház" dolgozóival beszélgettek. Hasznos tanácsokat, ötleteket kaptunk tőlük.
- Az október 13-ai sajtófogadáson a polgármesterek és dr. Pusztai Gyula országgyűlési képviselő a megyeváltás kapcsán felmerült problémákra válaszolt.
- Ugyanezen napon este Delta bál volt. A kisebb incidenstől eltekintve jól sikerült.
- Október 15-én Pátyon a falusi nők világnapján vettem részt. Az egyesületet képviseltem, ahol egy elismerő oklevelet vehettem át. (Varga Gézáné)
- Október 21-én az MMIK honismereti szakkörösei (kb. 60 fő) látogattak el hozzánk. Bejárták a környék nevezetességeit és közösen részt vettünk a bérbaltavári őslénykiállítás megnyitóján Ezúton is gratulálunk Szakály Ferenc tanár úrnak, akinek döntő szerepe volt abban, hogy ez a kiállítás és az emlékpark létrejött.
- Október 23-ra a Hegyháti művészek anyagából szép kiállítást készítettünk. A kiállítást Pogács Mónika a vasvári Művelődési Ház munkatársa nyitotta meg. A Fülemüle népdalkör színesítette a kiállítás megnyitóját. A művészek közül Szabó Zoltán és felesége tisztelte meg jelenlétével a vendégeket. Örömünkre szolgál, hogy a tüdőszűrőre hívott nők és férfiak közül is sokan megtekintették, továbbá a gyógyszertárba jövők, az iskolai csoportok, az idelátogatók a beregszászi színészek bemutatójára kíváncsi polgárok is részesei lehetnek a kiállítás nyújtotta élménynek. A képek november 19-ig tekinthetők meg.
- Október 27-28-29-én a NYUGI -hoz tartozó ifjúsági csoportoknak képzést szerveztünk. A FABÉKA-t (Győrvár) Németh Márton, Méhes Zoltán, Balázs Péter, Gotthárd Ferenc, Iván Mónika, Iván Hajnalka képviselte.
- November 10.-én a Beregszászi Illés Gyula Nemzeti Színház vendégjátéka. Igazi élmény volt. Gratulálunk a szereplőknek, és a rendezésnek, szervezésnek is. Köszönjük!
- Beindultak a szakkörök és egyéb foglalkozások.
- A rendezvények közti időben értekezletek, teleházas képzések, tapasztalatcserék, stb. zajlanak.
- A teleház mindennap 9-től 1630-ig kivétel pénteken 20 óráig, szombaton 1430-tól 20 óráig van nyitva. Számítógépes játékra, stb. 14 órától lehet igénybe venni a gépeket előzetes feliratkozás alapján. Vasárnap csak rendezvény esetén vagyunk nyitva.

Várható események

- A női torna mindig hétfőn és szerdán 17 órá-tól 18 óráig van.
- A modern tánc (vezeti Novák Mária) kedden és csütörtökön 1730-tól 1830-ig.
- A társastánc november 24-én pénteken 18 órakor indul (vezeti Debreczeni Attila tánctanár)
- Ezeken kívül pingpong klub, férfi, női labdarúgó klub, színházlátogatók klubja (42 fő bérletes van) színjátszók, számítógépes tanfolyam kezdi, illetve kezdte meg a működését.
- Működik a nyilvánosságért klub (a Győrvári Körkép c. lap szerkesztősége és a rendszeres tudósítók alkotják) Ha ritkábban is, de megjelenik az újság.
- A könyvtár minden szerdán és pénteken 15-től 18-ig van nyitva, de soron kívül is igénybe vehető, ha sürgős. A beiratkozás folyamatos. Sok szép és érdekes új könyvünk is van a felnőttek és a gyerekek részére. Jönnek a hosszú téli esték, a TV mellett igazán hasznos időtöltés az olvasás.

Nagyobb rendezvények

- November 19. A falu búcsúja. Büfé reggel 9-től, a bál 20 órától lesz a Faluházban. Zenél a Biznisz együttes.
- Fiataljaink november 25-26-án Pakodon vesznek részt a pakodi fiatalok által szervezett ifjúsági programon.
- November 27-én egy termékbemutatóval összekötött vacsorára várjuk a Faluház Baráti Kör tagjait. A vacsorát a Bender cég állja, valamint az egyesület tagonként 200 Ft-hoz jut a cégtől. Helyben lehet gyógynövényekből készült krémeket, zseléket és más termékeket vásárolni. Az áru megrendelésére is van lehetőség. Jön a karácsony, ez jó alkalom az ajándékvásárlásra, beszélgetésre, egy kellemes este eltöltésére. A meghívókat névre szólóan küldjük, kérjük, jelezzék részvételi szándékukat.
- Decemberben Mikulás ünnep, Falukarácsony és Szilveszter. Ezekről külön értesítjük Önöket.
- A szilveszteri bulira már november utolsó hetétől lehet feliratkozni. Érdeklődni: 94/373-156-on a Faluházban.

Egyéb információk:

- A már hagyományos nyugdíjas találkozó az idén decemberben lesz. A pontos időről külön értesítést küldünk.
- Kókol Attila polgári szolgálatos november 30-án leszerel. December 1-től volt munkahelyén dolgozik tovább. Köszönjük Attila munkáját. Reméljük tovább is számíthatunk a segítségére, ha szükség lesz rá. A régi/új munkahelyén legyen sikeres, és találja meg a számítását, minket pedig ne felejtsen el! Helyére új munkatársat keresünk. Bízunk a Munkaügyi Központ támogatásában.
- Végül szeretném a Faluház Baráti Kör nevében megköszönni azok segítségét, akik adójuk 1%-val támogatták egyesületünket. Az APEH 69. 034 Ft-ot átutalt számunkra. A "Ház" működési költségeihez (villany, telefon, fűtés) használtuk fel. Köszönjük! Bízunk abban, hogy a 2000-es év adóbevallásánál is számíthatunk segítségükre. Mint mindig, most is köszönöm támogatásukat és segítségüket.

Varga Gézáné Faluház Baráti Kör elnöke

vissza az elejére

Iskolai hírek

- 115 tanulóval, 12 nevelővel és 7 fő egyéb személyzettel kezdte meg a 2000-2001-es tanévet augusztus 28.-án a Béri Balogh Ádám Általános Iskola.
- Szeptember végén élénk érdeklődés mellett lezajlott az első szülői értekezlet.
- Az alsósok környezetvédelmi vetélkedőre neveztek, 1. Feladatként rendbe tették és árvácskával beültették a Kuruc -szobor környékét.
- Beindultak a különféle szakkörök: sport, angol, számítástechnika, dráma, kézműves, német, mentálhigiénés.
- Október 1-től indítottuk el a kisebbségi felzárkóztató programot.
- Pályázaton nyert pénzből felzárkóztató-tehetséggondozó foglalkozások lesznek különböző tantárgyakból.
- A fűtési idény kezdetére nagy álmunk teljesült: mi is gázzal fűthetünk. Köszönjük az önkormányzat támogatását!
- N.A.P. iskola lettünk! A Nemzeti Atlétikai program bázisiskolájaként félévente 70-70 ezer Ft támogatást kap az iskola, amit sportfelszerelések vásárlására költhetünk. A versenyek utazási költségeit teljes egészében megtéríti az ISM.
- A Körmenden megrendezett atlétikai futó- ill. váltóversenyek eredményei:
- 1-2. 3-4. korcsoport fiúk-lányok 3. helyezés (1.2.3.4. osztályosok)
- 4. korcsoportos fiú (7-8. o.) 2. Helyezés
- 4. korcsoport lány (7-8. o.) 3. Helyezés
- N.A.P. váltóverseny az iskola 3. helyezést szerzett. A futóversenyen 7 iskola vett részt.
- Október 6.-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról.
- Október 13.-án közösen sportolhatott az iskolában tanuló, szülő, pedagógus. A jó hangulatú délutánon foci, kézi, különféle váltóversenyek, ügyességi feladatok zajlottak precíz szervezésben. Köszönjük mindenkinek az aktivitást, jövőre folytatása következik.
- Megemlékeztünk október 23.-ról.
- Az őszi szünet okt. 30-tól nov. 6.-ig tart.
- November 6-án iskolanap lesz a kuruc-labanc csata (294 éve) és a millennium tiszteletére. A futóverseny távja: 2000 méter, utána sportprogram legkésőbb délután 3-ig. Az első 3 órát megtartjuk, utána indul a koszorúzás, majd a futás, végül sportversenyekkel fejeződik be a nap.
- Az őszi szünetben sor kerül a kopott műanyagpadlók cseréjére azokban az osztályokban, ahol ez különösen időszerű. Pályázati pénz: 220.000 Ft + ugyanennyi önerő.
- A nyáron elkészített intézkedési terv alapján az önkormányzat 360.000 Ft támogatást nyert az iskola számára, amit 4 számítógép vásárlására fordítottunk.
- Őszi túrán vettek részt a felső tagozatosok közül az érdeklődő tanulók. Vonattal és kerékpárral közelítették meg Jákot és Csempeszkopácsot, ahol megtekintették a történelmi nevezetességeket.
- Befejeződött a papírhulladék-gyűjtés. Az újságkötegeket egy zalaegerszegi vállalkozó szállította a MÉH-telepre. A befolyt összeget (28.700 Ft) kirándulásra fordítjuk.
- November 6.-án iskolanapot tartottunk. A győrvári csata 294. évfordulójának tiszteletére megkoszorúztuk az emléktáblát az iskola falán, majd levonultunk a Kuruc-szoborhoz, ahol szintén koszorúzás volt. Ezt követte a már hagyományos História-futás, amelynek távja az idén a millennium tiszteletére 2000 méter volt. A futás végeredménye:
Fiúk: 1. Kelemen Tamás 8.o.
2. Bakos Dániel 7.o. 3.
Gángó András 8.o.
Lányok:
1. Németh Veronika 5.o.
2. Takács Anett 7.o.
3. Harangozó Orsolya 7.o.
Délután az osztályok egymás ellen játszottak foci és kézilabda mérkőzéseket.
- Minden programunkra ebben az évben is szeretettel várjuk a szülőket, az érdeklődőket.

Némethné Kovács Szilvia

Vissza az elejére

Anyakönyvi hírek

Házasság: Gotthárd Judit és Polgár Gábor
Sok boldogságot kívánunk!

Születés: Horváth Csilla és Horváth István kisfia Patrik
Gratulálunk a szülőknek és köszöntjük az újszülötteket!

Halálozás: Balázs Péter Jakab György (volt győrvári lakos)
Nyugodjanak békében!

Vissza az elejére

NYUGI tréning Győrváron

Október 27-29-ig egy kellemes hangulatú tréning helyszíne volt a győrvári faluház. A tréning szervezője és lebonyolítója a Nyugat- Dunántúli Ifjúsági Szövetség volt. A résztvevők szintén ebből a körből kerültek ki, azaz Gősfáról, Nádasdról, Oszkóból, Pakodról, Sitkéről és természetesen Győrvárról. A tréning célja elsősorban az volt, hogy megpróbálja új arcokkal frissíteni a NYUGI palettáját, növelje a szervezetek között együttműködési készséget a jobb személyes kapcsolatok révén. A hétvége két moderátora, Szabóné Figer Szabina és Pósfay Péter remekül kézben tartották a csapatot, igyekeztek, hogy ne legyen egy percnyi üresjárat sem. A nyugodt légkörű munkát nagyban elősegítette a megbízható háttér, ezúton is köszönet Marika néninek, aki fáradhatatlanul gondoskodott mindannyiunkról. Szintén elősegítette a jó hangulatot a nagyon finom étel is, valóban öröm volt az asztalhoz ülni. Köszönjük Manci néninek és Erzsi néninek azt a sok finomságot, amit kaptunk. Véleményem szerint a befektetett munka nem veszett kárba, úgy éreztem, megindult valami, és nagyon bízom benne, hogy a kezdeti lendület nem fog elenyészni. Ennek érdekében tervezünk egy következő találkozást is, ennek helyszíne és ideje azonban még pontosan nem ismert. Addig is a következő találkozási lehetőség november 25-én lesz Pakodon, melyre reméljük minél többen eljönnek majd. Remélem, hogy a képzés győrvári résztvevői (Iván Móni, Németh Marci, Balázs Péter, Méhes Zoli és Gotthárd Feri), akik több-kevesebb ideig részt vettek a közös programban, hosszabb távon is résztvevői lesznek a NYUGI vagy valamelyik tagszervezete által szervezett rendezvényeknek. A magam részéről nagyon bízom benne, hogy mind a győrvári résztvevők, mind a többi helység képviselői tartják majd egymással és a szövetséggel a kapcsolatot, mivel egy remek csapat körvonalazódott ki ezen a hétvégén itt Győrváron.

Molnár Tibor NYUGI titkár

Egy vélemény a tréningről:
- Balázs Péter: Szerintem jó volt, mivel sok érdekes arcot láttam, sok mindenkivel megismerkedtem, nem éreztem magam kívülállónak. Olyan volt, mintha egy nagy családot alapítottunk volna. Szerintem többször is lehetne ilyen. Nagyon finomak volt az ételek, köszönet a szakácsoknak és Marika néninek a sok segítségért. Máskor is szívesen részt vennék ilyenen.

Vissza az elejére

Lelkiző

Az ősz

Egy sétám mesélem el.
Járom az erdőt. Félelem a fákon. Legkisebb légmozgástól megrettent levelek. Tépdesi őket a szél. A Nap könnyen ejt fényfoltokat az avarra. Szomorúság. Van fény, de ősztől beteg. Az élet zöld színei fakulnak. Az erdő lázpiros pompájával mégsem az elmúlásra készül. Az ősz színpompájában fellángol az élet a fagyhalál előtt.
A nyártól szépségben is lehet búcsúzni. Színes álmokkal is el lehet aludni. Álmokkal hullik le az összes levél... Búcsúztatót a patak orgonál. Itt-ott madárdal hangzik fel. Ez sem gyászének. Hangjuk ezüst örömmel zeng fel. Jöhet a tél, erősebb az élet. Járom az őszi erdőt. Átitatnak színei. Lelkembe lopja zenéjét a patak. Félek a fákkal, de lombjuk álma is az enyém.
Sétámat meséltem el. Biztos érted. Az őszben gyász. Az esőben a létezés könnyezik. Szemfedő az avar. Eszünkbe jut a halál. Nyár után az ősz, a tél. Hogyan lépsz a télbe? Álmokkal, mint a falevél? Álmodj a Szépségről. A szép még ősszel is öröm. "A túlsó partra ki viszi át a szerelmet? Aki álmodni meri, hogy a halálnál az élet erősebb.

Mácz István könyve alapján
Cserép Józsefné szociális asszisztens

Vissza az elejére

Egészségügyi rovat

A légúti allergia

Önnek akkor van légúti allergiája, ha időszakosan (valamihez köthetően pl.: bizonyos növények, fák, füvek gyomfélék virágzása idején) vagy egész éven át náthás, heves tüsszögési rohamai vannak, orrfolyása inkább híg, vizes jellegű, tüneteit láz nem kíséri, szeme gyakran viszket, könnyezik, kötőhártyája bepirosodik, majd beduzzad, köhög, esetleg sípolva lélegzik, fullad. Amint az orvos azonosította az allergiás reakciót okozó allergént, első lépésben meg kell próbálni az allergént eltávolítani a beteg környezetéből. Ez nem könnyű feladat. Van azonban lehetőség arra, hogy csökkentsék az allergénnel való érintkezésüket.

Általános tanácsok:

Lehetőleg ne dohányozzon vagy ne igyon alkoholt, mert ezekkel súlyosbíthatja az allergiás tüneteket! Kerülje az irritáló gázok, gőzök (cigarettafüst, forró zsír, viasz, szappan, fehérítő, ammónia) belélegzését! Az úszás, a séta és a torna javasolt testedzési forma. Kerülje azonban a kocogást és a futást. Diákoknak: a szülő már az általános iskola után kérje ki az orvosa tanácsát az allergiás gyermek továbbtanulása ügyében! Későbbiekben is körültekintően válasszon állást ill. munkahelyet!

A fő légzőszervi allergének a következők:

Pollenek - virágporok:

Ezeket az allergéneket lehetetlen eltávolítani a környezetből, de néhány módszerrel csökkenteni lehet az allergiás beteget érő pollenmennyiséget. Mindenesetre az Önnél káros allergiás reakciót kiváltó növény virágzási időszaka alatt tanácsos zárva tartani az ablakokat. A ház szellőztetése kora reggel vagy késő este, éjszaka történjen, amikor a levegőben kevesebb a keringő pollen. Akik szénanáthától szenvednek, kerüljék a szabadban való sétálást, ne kiránduljanak, legalábbis ne az érzékenységüknek megfelelő pollenszezonban. Mosson a szokottnál gyakrabban hajat, mert az ott nappal megtelepedő pollenszemcsék is felelősek az éjszaka jelentkező tünetekért.

Állati szőr
(macska, kutya, nyúl, hörcsög, papagáj)

Az ember ebben az esetben elég könnyen el tudja távolítani a bajt okozó allergéneket: ne tartson érzékenységének megfelelő állatokat otthon és általában csökkentse a kontaktust velük máshol is. Penészfélék: Ezek az allergének kevésbé gyakoriak. Szaporodásukat elősegíti a meleg és a nedvesség. A fürdőszobát, konyhát gyakran kell szellőztetni, elsősorban fürdést illetve főzést követően.

Házipor:

Az állati, növényi és bakteriális szemcsék, amelyek főleg a következőket foglalja magában: haj, elhalt bőr (szarupikkelyek), - állati szőr vagy növényi textilrostok, valamint ágyneműtörmelék (tollak) -, mikroorganizmusok, úgy mint az atkák, amelyek az emberi bőr darabkáin és penészen élősködnek, és ürülékükkel együtt igen erős allergénként szerepelnek, - baktériumok és penészfélék. Az olyan emberek számára, akik allergiások a háziporra, vagy az atkákra, alapvetően fontos, hogy nagymértékben csökkentsék a belélegzett por mennyiségét. (Gyakori otthoni takarítással is.) A porcsökkentő program elsősorban a hálószobákra irányul. Ebben a szobában töltjük életünk egyharmadát, és sajnos az ágy ideális lakhelye az atkáknak. Ezért az ágynak kell szentelni a legtöbb figyelmet. A takarókat és lepedőket rendszeresen mossa! Minél gyakrabban törölgessen nedves ruhával és porszívózzon. Az ablakokat borító függöny legyen vékony, mosható és műszálas. Rendszeresen szellőztessen! Soha ne engedje kedvenc állatát a hálószobába! Válasszon központi fűtést vagy elektromos fűtőtestet. (A gázfűtés nagyon egészséges e tekintetben is.)

Gyógyszeres kezelés:

Ezt minden esetben bízza családorvosára, aki az allergia kialakulása után megelőző, illetve gyógyító kezelést ad.

Dr. Tompa Györgyné az oszkói vöröskereszt elnöke

Vissza az elejére

Boszorkánykonyha

Szőnyegpadló

Jól ápolt, főleg szőnyegpadlós lakásba utcai cipőben belépni: merénylet a háziasszony ellen! A vendégeket megkérni, hogy vegyék le a cipőjüket: nem illik! De ha látják az előszobában sorakozó papucsokat, erre nincs is szükség, maguktól is rájönnek, hogy azok miért vannak odakészítve: "illik" levenni a cipőt!
Több papucsot tartani elég költséges, de magunk is varrhatunk flanelból, szövetből, különböző nagyságú téglalap alakú zacskókat, amelynek egyik hosszú oldalát hagyjuk nyitva és húzzunk bele gumit. Ezt a védőburkot cipőre vagy harisnyára is fel lehet húzni, nem piszkolódik be a szőnyeg, és a vendégek lába sem fázik meg. Arra ügyeljünk, hogy ezek a "tokok" mindig kifogástalanul tiszták legyenek.
A szekrényben tárolt cipőkre is érdemes ilyen tokot, huzatokat varrni, egy párat pedig mindig a táskánkban tartani, hogy ha olyan helyre megyünk, ahol nincs papucs kikészítve, de nem akarjuk a szőnyeget, a parkettát bepiszkítani, ezt a tokot húzhassuk a cipőnkre. Hálásak lesznek érte vendéglátóink.

Padlóápolás

Nagytakarításkor a nehezebb bútorok mozgatása, tologatása felsérti a parkettát, azon nyomot hagy, a lakkozott parkettát pedig felkarcolja. Hogy ezt elkerüljük, a bútort kissé megemelve, a lábai alá tegyünk egy régi szőnyeget vagy pokrócot. Ha ezen csúsztatjuk, könnyebb a mozgatás, és a padló sem károsodik. Kőpadlójú helyiségben - pl. konyhában, fürdőszobában - fülsértő hangot ad a székek húzogatása, a szobában pedig a parkettát is felkarcolhatja. Ezen úgy segíthetünk, hogy a székek lábára gumi- vagy posztódarabból kivágott kis lapokat ragasztunk.

Szobanövények

A szobai cserepes virágokat egyszerűen portalaníthatjuk vékony kis ecset segítségével. Ha azt akarjuk, hogy a levelek szép fényesek, csillogóak legyenek, kevés tej vagy sör keverékével kenjük át őket. A hosszú, keskeny levelű növények portalanítására jó a kezünkre húzott selejtes zokni, így a levelek alsó és felső részét egyszerre tisztíthatjuk meg. Hogy a cserepes növények egyenesen nőjenek és ne forduljanak a világosság felé, fokozatosan forgassuk őket, de a virágzó növényeket ne.

Egyebek

Ha nincs kéznél dugóhúzó, akkor is kinyithatjuk a dugóval bedugott palackokat, csak folyassunk a nyakukra forró vizet, ettől az üvegben levő folyadék térfogata megnő, és a dugót kinyomja. Egyébként, ha a dugókat használat előtt egy kevés vazelinnal átkenjük, nem fognak súrlódni, könnyebben kihúzhatók. Ha az ablaküveg belső oldalát egy kevés glicerinbe mártott ronggyal átdörzsöltük, nem képződik rajta jégvirág, az ablak a tükör nem párásodik be. (Ez különösen üzletek kirakatainál fontos!) Kötésnél, horgolásnál a fonalgombolyagot kössük zacskóba, ha több színnel dolgozunk, akkor színenként külön-külön. Könnyebb így a munka, a fonal nem gubancolódik, tiszta marad. Kisebb csomagok átkötésekor a zsineget előbb jól vizezzük be, így szorosan tartja a csomagot száradás után. Ha a vasaló talpa meghomályosodott, nem csúszik eléggé a ruhán (esetleg előzőleg műanyagot vasaltuk a forró vasalóval és az ráégett), nem kell új vasalót venni! A vasaló talpát ecetes ronggyal erősen dörzsöljük le - esetleg többször megismételve - így ismét fényes, csúszós lesz. Ha a folt nehezebben távolítható el, az ecetes rongyot mártsuk sóba, és úgy használjuk. Ha a zseblámpaelem (zsebrádió eleme) kezd kimerülni, azaz a lámpa halványabban ég, a rádió gyengébben szól, az elemeket pár órára tegyük meleg helyre, fűtőtestre vagy cserépkályha tetejére, langyos tűzhelyre. Ezt a "regenerálást" kétszer-háromszor is megismételhetjük. Az egymásba szorult üvegpoharakat úgy tudjuk könnyen szétválasztani erőltetés és az eltörés veszélye nélkül, hogy a felsőbe hideg vizet öntünk, az alsót pedig meleg vízbe állítjuk.

Vissza az elejére

Konyhasarok

Gyümölcsturmix

10 dkg megtisztított, megmosott, szükség szerint hámozott gyümölcs vagy befőtt (lével együtt), 1-2 kanál cukor (ha a befőtt édes, cukor nem szükséges), 1 dl tej.

Gyümölcsös tej

Bármilyen puhább húsú, aromás idénygyümölcsből (málna, eper meggy, érett sárga- vagy őszibarack) kb. 25 dkg-ot a turmixgépben elpépesítünk, és a gyümölcs édességétől függően meghintjük 2-3 evőkanál porcukorral. Felöntjük 1 liter jól lehűtött tejjel, és néhány másodpercig együtt turmixoljuk.

Darafelfújt hidegen

Fél liter tejet 3 dl vízzel hígítunk belekeverünk 20 dkg búzadarát, és állandóan keverve addig forraljuk, amíg sűrű nem lesz. Ekkor levesszük a tűzről, tovább keverve langyosra hűtjük, egyenként belekeverünk 3 tojás sárgáját, majd a fehérjék keményre vert habját. Vizezett formába öntjük a masszát, és ha teljesen kihűlt, a hűtőszekrénybe tesszük. Lapos tálra kiborítva tálaljuk. Édes öntetet vagy gyümölcsszörpöt adjunk mellé.

Almás sárgarépa

20 dkg sárgarépát jól megmosunk, megtisztítunk és lereszelünk 3-4 db meghámozott almával együtt. Belekeverünk 3-4 dkg darált diót és 5 dkg porcukrot. Néhány csepp citromlével és fél citrom reszelt héjával ízesítjük. Az almás masszát kekszre felpúpozva, vagy kistányéron, babapiskótával tálaljuk.

Gyümölcscsemege

2 dl tejfölt elkeverünk 1 dl gyümölcsszörppel (málna, ribizli, eper stb.), és ízlés szerint édesítjük. Bármilyen éppen érő gyümölcsből néhány darabot megtisztítunk, szeletekre vágjuk, tálba rakjuk, a mártással leöntjük, és néhány gerezd dióval vagy gyümölcsdarabkával díszítve tálaljuk.

Kakaóturmix

1 egész tojás, csapott kávéskanál kakaó, kávéskanál porcukor, másfél dl tej. Nagyobb, többszemélyes adagok

Farkas Zoltánné

Vissza az elejére

Hu-mor-zsák

:-)Doktor úr! Ha itt megnyomom a térdemnél, fáj, ha megnyomom a hasamnál, akkor is fáj, ha megnyomom itt a könyökömnél, akkor is fáj, segítsen rajtam! - kéri a páciens.
- Uram, ugye Ön rendőr?
- Honnan tudja???
- Önnek el van törve a mutatóujja.

:-) Egy szoftveres, egy hardveres és Bill Gates utaznak egy autóban az országúton. Az autó az országút közepén beadja a kulcsot.
Megszólal a szoftveres:
- Szerintem kifogyott a benzin, tankoljunk és máris újra üzemképes lesz az autó.
Erre a hardveres:
- Szerintem leesett a gyertyapipa, igazítsuk meg, és mehetünk tovább.
Mire Bill Gates:
- Szerintem szálljunk ki, és szálljunk vissza.

:-)Úgy szeretnék meghalni, mint a nagyapám:
Álmában, csendesen, gondtalanul, nem pedig ordítva, sikoltozva, pánikban, mint az utasai.

:-)Két vadász a ül a magaslesen. Az egyik a távcsövével kémleli a tájat :
- Te, az nem a te házad az út mellett ?
- De az enyém.
- Te, az nem a postás biciklije a kerítésnek támasztva?
- De az .
- Te, az nem a nejed a postással az ágyban?
Nézi a másik vadász :
- De komám az bizony az ! Te nagyon jó lövő vagy, megtennéd, hogy a nejemet fejbelövöd, a postásnak meg szétlövöd a micsodáját?
Az első vadász belenéz a puska távcsövébe, majd megszólal :
- Te, komám, úgy látom, hogy az most egy lövésből is menni fog....

:-)Pistike hazaér a játszótérről, és odatart a nagymamájának egy fűszálat:
- Nagyi! Légy szíves harapj bele!
- De miért?
- Mert apu azt mondta, hogy csak akkor lesz számítógépem, ha te fűbe harapsz.

:-)Fekete köpenyes ember, kaszával a kezében megszólít egy földön fekvő hajléktalant:
- Fiammá fogadlak, te szerencsétlen!
- Köszönöm apám! - lelkendezik a hajléktalan.
- Igen, jól mondod! Mától a halál fia vagy!

:-)Két barát a vasútállomáson lődörög. Egyszer csak feltűnik egy gyorsvonat. Megszólal az egyik:
- Fogadjunk, hogy ezelőtt a vonat előtt még átfutok a túloldalra!
És már iramodik is. A vonat elrobog, majd megszólal a másik:
- Te aztán tényleg gyors vagy! Az egyik lábad itt, a másik ott!

:-)Egyik nap a Kriminális rendezőjénél jelentkezik egy eszelős tekintetű ember.
- Mit óhajt? - kérdi a rendező.
- Kérem én most mérgeztem meg a feleségemet, a feleségem barátnőjét, a legjobb barátomat, a legjobb barátom feleségét és a szomszédunkat, aki véletlenül benézett hozzánk. Az esetet személyesen szeretném elmondani a kedves nézőknek!
- Miért?
- Mert maguk hajlamosak arra, hogy kiszínezzék a dolgokat.

:-)Kovács meglátja a barátját amint éppen a gyógyszertárból jön kifelé. Utána siet és megkérdi:
- Csak nem vagy beteg?
- Már miért lennék?
- Mert a gyógyszertárból láttalak kijönni.
- Na és? Ha a temetőből jönnék ki azt kérdeznéd, hogy meghaltam-e?

:-)Egy toronyház nyolcadik emeletéről lezuhan egy férfi. Az utcán hatalmas csődület támad, izgatott kiáltások hangzanak. Átfurakszik a tömegen egy kíváncsi asszony:
- Mi történt itt?
- Nem tudom - feleli a baleset áldozata - én is csak most érkeztem.

:-)Egy ember a temetőben sétálva meglát egy sírkövet a következő felirattal: itt nyugszik dr. Kiss Béla ügyvéd, a becsületes ember.
- Hogyan? Két embert temettek egy sírba?

:-)- Ez a barack nem permetes? A beteg férjemnek lesz.
- Még mit nem akar nyolcvan forintért. Méregért menjen a patikába.

:-)Egy fiatal nő elmegy a nőgyógyászhoz. Az orvos megvizsgálja majd így szól:
- Sajnos rossz híreim vannak. A méhében súlyos daganat van és ki kell venni a méhét, így soha többé nem lehet gyereke. De a veséje táján is gondok vannak, ki kell venni az egyik veséjét is.
- Doktor úr nem tud mondani valami pozitívat is?
- Hát itt van például az AIDS vizsgálat eredménye…

:-)Az öreg zsidó nagyon beteg lesz, és kórházba szállítják. A kórteremben ahol elhelyezik, minden éjszaka meghal egy-két beteg. Az öreg a másnap reggeli viziten megkérdezi a főorvost:
- Mondja doktor úr, a haldoklóknak miért nem jelölnek ki egy külön kórtermet?
Mire az orvos:
- Legyen erős bácsika, ez az a kórterem.

:-)A rendőr szigorúan szól az autóban összefonódott fiatal párhoz:
- Mit csinálnak maguk itt?
- Csókolózunk, biztos úr.
- Jó lesz, ha visszateszi a száját a nadrágjába és eltűnnek innen, de gyorsan.

:-)Egy autóst megállít a rendőr:
- Féklámpa hiányában büntetést fizet!
- De bocsánatot kérek: van féklámpám, csak kialudt.
- Inkább ne lenne lámpája, de világítana! - válaszolja a rendőr.

:-)A rendőr álldogál az utcán egy kirakat előtt, és szemléli magát a kirakatüvegben. Egyszer csak félhangosan megszólal:
- Hát nem vagyok tökéletes?
Mire mögüle valaki:
- Rendőrnek igen.

:-)Két rendőr álldogál az útkereszteződésben. Megszólal az egyik:
- Nézd, az a kutya nyitott esernyővel fut.
- Na és aztán? Hiszen esik.

:-)Két rendőr beszélget:
- Nekem gyomoridegem van.
- Nekem is, csak nem használom.

Vissza az elejére

Vissza